Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  
Navigacija

Prihodnost v Alpah

16.06.2014
[Projekt zaključen]

Prihodnost v Alpah se poslavlja!

Abschlussfest Alpweek 08

Decembra 2007 se je uradno zaključil projekt Prihodnost v Alpah, zato je primerno, da se ozremo nazaj in pogledamo, kateri rezultati in uspehi so bili doseženi v zadnjih 3,5 letih, kolikor je trajal naš projekt. Prav tako pa moramo pogledati tudi v prihodnost. Več o tem

"Mislim, da bi moral tak pilotni projekt izmenjave in upravljanja znanja imeti možnost prejema nagrade, podobne Nobelovi", Mario F. Broggi, svetnik fundacije MAVA.

Rezultati

Knjiga, vredna branja: 3. Poročilo o Alpah
Mi, Alpe! - Ljudje ustvarjamo prihodnost

Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) je pravkar izdala novo poročilo o Alpah. Knjiga z naslovom „Mi, Alpe! Ljudje ustvarjamo prihodnost“ predstavlja prizadevanja posameznikov za varstvo alpskega območja kot tudi za njegov gospodarski, socialni in kulturni napredek.

ALPS KNOW HOW

CoverCD_kleinZgoščenka o trajnostnem razvoju v Alpah za didaktične namene

Nova didaktična zgoščenka z naslovom Alps Know How prinaša širok pregled osrednjih tem, ki obravnavajo Alpe.
Bogato učno gradivo sestavljajo vaje v angleškem jeziku, ki obravnavajo posamezne ključne teme, npr. regionalno ustvarjanje vrednosti, socialna kompetenca, upravljanje mobilnosti, nove oblike odločanja, zavarovana območja itd., dopolnjujejo pa jih še druge teme, npr. hribovsko kmetijstvo, gorski gozd, turizem, energija, podnebje itd. Bogato dodatno gradivo v obliki PDF je na razpolago v različnih jezikih. Gradivo je zbrala in pripravila skupina mednarodnih strokovnjakov.

 

Delavnice projekta "Prihodnost v Alpah"

V letošnjem letu ne načrtujemo več delavnic, ki bodo potekale tudi v slovenščini. Informacije o delavnicah so objavljene na straneh ostalih jezikovnih verzij spletišča.
Gradivo za delavnice, ki so bile organizirane doslej, je objavljeno tukaj (oz. na straneh ostalih jezikovnih verzij spletišča).

Posebna številka biltena CIPRA Info

Bilten CIPRA Info št. 82 je v celoti posvecen "Prihodnosti v Alpah".

Zbirka znanja

Projektna skupina je uredila obsežno zbirko strokovnih znanj, zbranih v obliki publikacij, projektov in spletnih povezav. Za ogled kliknite tukaj.

Memorandum Prihodnost v Alpah

CIPRA v Memorandumu oblikuje politične zahteve za prihodnji razvoj alpskega območja. Zahteve izhajajo iz projekta Prihodnost v Alpah.

Natečaj

570 projektov, dejavnosti in pobud se je v okviru projekta Prihodnost v Alpah udeležilo natečaja, na katerem je bilo mogoče kandidirati za več posameznih nagrad v višini 25.000 evrov. Nagrajenih je bilo osem projektov, skupaj je bilo tako podeljenih 150.000 evrov. Več o tem

 


Razširjanje praktičnega znanja

"Prihodnost v Alpah" podpira obstoječe in nove pobude, ki med seboj usklajujejo interese varstva narave, potrebe prebivalstva in znanstvene cilje. Nova spoznanja znanstvenih raziskav in praktične izkušnje se zbirajo, vrednotijo in pripravijo v obliki, da jih je mogoče uporabiti v praksi (alpKnowhow). Dostopnost izsledkov številnim deležnikom zagotavlja projektni del alpService. Projektni del alpPerformance pa pilotnim projektom trajnostnega razvoja, kjer se bodo uporabljala ta znanja, zagotovlja podporo in spremljanje njihovega izvajanja.

Trajnostni razvoj v šestih vsebinskih sklopih

"Prihodnost v Alpah" obravnava šest vsebinskih področij: to so ustvarjanje dodane vrednosti na regionalni ravni, socialna kompetenca, zavarovana območja, mobilnost, nove oblike odločanja ter vpliv in nadaljnji razvoj politik in predpisov.

Zbirka znanja: alpKnowhow

Okoli 40 strokovnjakinj in strokovnjakov iz vseh alpskih držav je v prvi fazi projekta alpKnowhow, ki je trajala nekaj mesecev, za vsako projektno temo zbralo in analiziralo aktualno znanje, kot je zajeto v ustreznih raziskavah in publikacijah, ter izkuš nje, pridobljene pri izvajanju vzorč nih projektov. Za postopek izbora znanja v projektu "Prihodnost v Alpah" je bil izdelan poseben sistem ocenjevanja. Rezultati, pridobljeni v projektnem delu alpKnowhow, so v angleš kem jeziku dostopni na spletnem naslovu www.cipra.org/prihodnost, kjer je za vsakega od š estih vsebinskih sklopov na voljo tudi delovno poroč ilo, ki vključuje priloge ter seznam 20–40 najpomembnejš ih publikacij in primerov najboljš e in dobre prakse iz vseh alpskih drž av in drugih regij. Sintetič no poroč ilo povzema za vseh š est sklopov zaključ ne sklepe, priporoč ila in najpomembnejš e izjave ter pregledno prikaž e celoten potek faze raziskovanja. V okviru projektnega dela alpKnowhow sta nastala tudi projektni glosar in zbirka odprtih vpraš anj, ki bodo posredovana raziskovalcem.


Dateien
Type Title
Masterarbeit Kunz Masterarbeit Kunz
shranjeno pod: Gospodarstvo v preobratu

cc.alps

Na podlagi metod in produktov, razvitih v okviru Prihodnosti v Alpah, se CIPRA pri novem projektu cc.alps ukvarja s trajnostnim upravljanjem posledic podnebnih sprememb. Več o tem

Uresničevati znanje v praksi

Iz projekta Prihodnost v Alpah sta izšla dva večja neodvisna projekta, ki se ukvarjata s temami in spoznanji projekta: to sta DYNALP², ki finančno podpira izvajanje projektov posameznih alpskih občin, in NENA, projekt v okviru pobude Interreg, katerega osnovni cilj je vzpostaviti podjetniško mrežo v Alpah.

Ali poznate...

... projekt "Prihodnost v Alpah"? Želite o njem izvedeti kaj več? Vas zanima, kako uspešen je? Za ogled kliknite tukaj.

Blick in die Zukunft

E-novice

Ali se želite naročiti na e-novice projekta "Prihodnost v Alpah"? Kliknite tukaj.

Magistrsko delo o Prihodnosti v Alpah

Upravljanje znanja v neprofitnih organizacijah
Evalvacija znanstvenega dela v okviru projekta Prihodnost v Alpah, ki ga je izvedla mednarodna komisija za varstvo Alp CIPRA
Več o tem