Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  
Navigacija

Worthwild

01.03.2017
[Projekt zaključen] Omejeno dostopna območja v Alpah, kjer je človekov vpliv na naravo majhen, zagotavljajo evropski družbi širok spekter ekosistemskih storitev, kot sta ohranjanje biotske raznovrstnosti in uravnavanje podnebja.
Image caption:
© Inès Hubert

Ravnanje z omejeno dostopnimi območji v Alpah

Medtem ko je prvobitna narava marsikje v Alpah vedno bolj izpostavljena pritiskom, ki so posledica intenzivne rabe prostora, in je v številnih regijah zaradi vedno večjega izkoriščanja pokrajine ostalo le še malo infrastrukturno omejenih območij, pa drugi deli alpskega območja zaradi vedno večjega odseljevanja prebivalstva v mesta občutijo vedno manjši pritisk. Pri obravnavi obeh scenarijev imajo zelo pomembno vlogo komunikacijska orodja in metode.

Projekt Wortwild izhaja iz izkušenj s podobnimi pristopi, ki so bile pridobljene v različnih delih območja Alp in so povezane s popisovanjem, prepoznavnostjo in vrednotenjem omejeno dostopnih naravnih območij. Referenčnim skupinam, denimo upravnim organom, raziskovalcem in NVO v Alpah, ki se ukvarjajo s popisom in ohranjanjem omejeno dostopnih prostorov, bo na voljo platforma, prek katere bo mogoče nadalje razvijati znanje in izkušnje iz prakse ter jih dopolnjevati.

Projekt Wortwild ponuja nov pristop, ki ne priznava samo pomembnosti klasičnega koncepta varstva narave za ohranjanje alpske narave in pokrajine. Istočasno je v Alpah le malo območij, kjer se „narava“ lahko razume kot dinamičen, samostojno razvijajoči se koncept. Varstveni cilj pri teh območjih ni stanje ohranjenosti posameznih vrst in habitatnih tipov, temveč je to razvoj naravnih procesov, ki so čim manj izpostavljeni vplivom človeka.

V okviru Alpske konvencije so se v preteklih letih v praksi uveljavile nekatere dejavnosti s področja ekološkega povezovanja. Pri tem imajo pomembno vlogo prav omejeno dostopna območja, zaradi česar bi usklajeni pristop delovanja na vsealpski ravni pomembno vplival na nadaljnje uresničevanje Alpske konvencije in ustvarjanje njene dodane vrednosti. 

Projekt WorthWild ustvarja podlago za dolgoročnejši vsealpski projekt z naslednjimi tremi ukrepi:

1. ukrep:  Vsealpska uporaba najnovejših znanstvenih spoznanj o omejeno dostopnih območjih

2. ukrep: Komuniciranje z javnostjo o vrednosti in ohranjanju težje dostopnih območjih

3. ukrep: Od ideje do izvedbe: kako omenjeno dostopnim območjem zagotoviti pravno podlago?


WorthWild je podprt s strani Nemške zvezne agencije za ohranjanje narave (BfN)/Nemško ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost ter preko  sklada Paula Schillerja, Švica.

shranjeno pod: CIPRA projekt

Interaktivna alpska karta

Image caption:

Download

Download
Type Title
Endbericht Endbericht "WorthWild", 2018 (de)