Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Stališča

Poziv: Varstvo podnebja zdaj!

15.09.2015 / CIPRA International
Poziv alpskih občin svojim prebivalcem in udeležencem COP 21
Image caption:

Podnebne spremembe so globalni pojav in da se z njimi soočimo, je bistveno delovanje na lokalni ravni. Občine so ključna vez med nacionalnimi in nadnacionalnimi cilji in njihovim doseganjem na lokalni ravni, zato so v ospredju boja proti podnebnim spremembam.

Zaradi svojih naravnih fizičnih pogojev Alpe še posebej močno občutijo posledice podnebnih sprememb. Taleči se ledeniki, ekstremni vremenski dogodki in zime z malo snega so primeri, ki ponazarjajo negativne učinke globalnega segrevanja. Podnebne spremembe v Alpah hitreje  napredujejo kot drugje. Alpski prostor je obenem ena od razvitih evropskih in svetovnih regij, ki prispeva tudi h globalnemu segrevanju. Odločevalci v Alpah imajo ne le odgovornost, temveč tudi znanje in sredstva za boj proti podnebnim spremembam, kar je za zgled drugim gorskim regijam.

Pogodbenice Alpske konvencije so se v številnih sklepih, kot je Akcijski načrt za varstvo podnebja v Alpah, zavezale k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, ki močno vplivajo na podnebje. Alpska mesta in občine si že več let aktivno prizadevajo za uresničevanje omenjenih sklepov in sprejetje ustreznih ukrepov; zavedajo se, da je nujna sprememba paradigme. Proti vzrokom in posledicam podnebnih sprememb so pripravljene ukrepati. Če naj bodo njihovi ukrepi učinkoviti, občine potrebujejo podporo držav, Evropske unije in svetovne skupnosti.

Občine in mesta v Alpah ter nevladne organizacije zato pozivamo Združene narode in njihove članice, ki so se udeležile 21. konference pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah (COP 21), da sprejmejo zavezujoč sporazum o svetovnem podnebju in ambiciozne podnebne cilje, ki bodo omogočali učinkovite lokalne ukrepe v občinah in mestih. Združene narode in njihove članice prosimo za dosledno in pogumno zavezo ter jasno in konkretno strategijo boja proti vzrokom in posledicam podnebnih sprememb, ki bo občine in mesta spodbudila k sprejetju ustreznih ukrepov.

Alpske občine pričakujemo od sklepov, sprejetih v Parizu, podporo našim prizadevanjem za varstvo podnebja in omejevanje podnebnih sprememb, predvsem pa:

  • za dajanje prednosti nizkoogljični infrastrukturi in tehnologiji pred konvencionalnimi in podnebju škodljivimi sistemi, tako naj imajo npr. naložbe v železnico  prednost pred vlaganjem v promet motornih vozil; 
  • za uvedbo strogih zakonskih smernic ter oblikovanje konkretnih in praktično zasnovanih paketov storitev za občine in mesta na vseh področjih delovanja, ki prispevajo k boju proti vzrokom in posledicam podnebnih sprememb. Tematska področja, ki so pomembna za območje Alp, so med drugim podnebju prijazen lokalni in regionalni prevoz ob upoštevanju geografskih danostih alpskega prostora, podnebju prijazen razvoj turizma, zlasti alpskega zimskega turizma, ki so ga močno prizadele podnebne spremembe, upoštevanje nevarnosti naravnih nesreč (suše, plazovi, poplave, hudourniški nanosi ipd.) pri razvoju mest in občin, podnebju prijazno javno naročanje, energijsko učinkoviti gradnja in prenova, trajnostna proizvodnja in potrošnja živilskih izdelkov ter proizvodnja in poraba energije;
  • za zagotavljanje potrebnih finančnih sredstev in oblikovanje spodbud za občine in mesta, ki izvajajo ukrepe na zgoraj omenjenih področjih, ter njihova prepoznavnost v javnosti;
  • za spodbujanje trajnostnega življenjskega sloga, ki temelji na ozaveščeni potrošnji blaga in storitev;
  • za spodbujanje prenosa znanja in izmenjave izkušenj prek regionalnih in nacionalnih meja ter zagotavljanje podpore obstoječim mrežam mest in občin;
  • za razvoj participativnih pristopov in “dobrega upravljanja podnebja” na področju varstva podnebja, kot sta denimo oblikovanje pregledne zakonodaje in njeno izvajanje z vključevanjem vseh pomembnih zainteresiranih strani.

Alpske občine in mesta se zavezujemo, da bomo skupaj s svojimi prebivalci in predstavniki gospodarstva s svojo odločitvijo za trajnostni življenjski slog prispevali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov. Pri tem zahtevamo zlasti:

  • dejavno sodelovanje pri zmanjšanju porabe energije,
  • odgovorno potrošnjo blaga in storitev ter zagotavljanje podpore regionalnim podjetjem in nizkoogljični proizvodnji,
  • razvoj javnega prevoza, ki bo olajšal prehod na opravljanje voženj z javnimi prevoznimi sredstvi, s kolesom ali peš namesto z motornimi vozili,
  • prenovo javnih stavb v skladu z zahtevami nizkoenergijskih standardov – tudi kot zgled zasebnim naložbam – in uporabo materialov z nizkimi vrednostmi CO2, kot so les, glina ali slama.

Danes nimamo druge izbire, kot da na mednarodni ravni dosežemo soglasje glede vprašanja podnebnih sprememb. Podnebni vrh v Parizu decembra 2015 bo moral pokazati, da se v celoti zavedamo, kaj tvegamo, če ne bomo ukrepali. Alpske občine in mesta so že predlagale ustrezne rešitve za boj proti podnebnim spremembam na lokalni ravni. Prepričane so, da mora svetovna skupnost čim prej stopiti na pot, ki pelje k nizkoogljičnemu razvoju, in tega tudi dosledno uresničevati. Od predstavnikov vlad in Združenih narodov, ki bodo sodelovali na podnebni konferenci  v Parizu, pa pričakujejo jasno zavezanost temu cilju. Naša prizadevanja moramo okrepiti skupaj ter sprejeti jasne in dosledne odločitve, na podlagi  katerih bo mogoče zagotoviti učinkovito podnebno politiko ter stabilno in svetlo prihodnost.

Ta izjava je bila sestavljena v pripravah na podnebno , ki bo potekala v času nemškega predsedovanja Alpski konvenciji v nemškem kraju Benediktbeuern oktobra 2015.

 

CIPRA International

Društvo »Alpsko mesto leta«

Omrežje občin »Povezanost v Alpah«

Dateien
Type Title
Izjava podpore Izjava podpore
Poziv Poziv
shranjeno pod: Podnebna politika