Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Predori sistema NEAT so potrebni, a ne zadostujejo!

27.08.2009 / alpMedia
Nedavno objavljena študija Alpske pobude je pokazala, da bo brez dodatno sprejetih ukrepov z odprtjem novega železniškega predora pod Gotthardom leta 2017 s cest na železnico preusmerjeno največ 2,5 odstotka tovora. Bazni predor pod Gotthardom bo sicer skrajšal pot in č as prevoza prek Alp, zmanjšal bo tudi prevozne stroške, vendar to ne bo zadostovalo, da bi se pretežni del tovornega prometa preusmeril na železnico.
Zaskrbljujoč i so tudi novi statistič ni podatki, iz katerih je razvidno, da znaša pri prevozu prek švicarskih Alp v strukturi celotne količ ine prevoženega blaga delež železnice le še 61 odstotkov. V primerjavi s podatki iz prve polovice leta 2008 se je delež železnice zmanjšal za 2,9 odstotka, delež cestnega prometa pa se je poveč al. Izboljšanje razmer le na rač un predora seveda nikakor ne zadostuje, da bi bilo mogoč e doseč i zakonsko predvideni cilj o zmanjšanju števila tovornjakov, ki letno preč kajo Alpe, na največ 650.000 (danes znaša ta številka 1,3 milijona tovornjakov). Zato Alpska pobuda zahteva sprejetje dodatnih spremljevalnih ukrepov (npr. uvedbo alpske tranzitne borze, vzpostavitev sistema trgovanja z emisijami in/ali prilagajanje pristojbin za uporabo cest). Švicarski zakon o preusmeritvi tovornega prometa s ceste na železnico, ki ga je sprejel parlament in bo zač el veljati predvidoma leta 2010, predvideva uvedbo alpske tranzitne borze. Samo tako bo mogoč e gotthardski predor - novo alpsko železniško transverzalo (NEAT) - izkoristiti v celoti in preusmeritev izvesti v skladu z zakonom. Vendar pa Alf Arnold, vodja Alpske pobude, svari, da bi bila uvedba po otvoritvi baznega predora pod Gotthardom prepozna. "Da NEAT ne bi postal investicijski polom, bi moral švicarski Zvezni svet ukrepati takoj," je dejal na tiskovni konferenci v Bernu.
Alpska pobuda je mnenja, da je treba zaustaviti upadanje obsega železniškega tovornega prometa in ekološko obč utljive Alpe zašč ititi pred škodljivimi posledicami, ki jih povzroč a promet tovornjakov.
Vir: www.alpeninitiative.ch/d/Aktuell.asp (de/it/fr)