Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Teritorialni vodnik za kakovostnejši prihodnji razvoj nekega izrednega obmo čja

23.04.2009 / alpMedia
Francoske Severne Alpe so posebno obmo čje, za katero sta zna čilna intenzivna demografska dinamika in gospodarstvo, ki pa danes že ogrožata naravo in okolje.
V prostorskem nacrtovanju v francoskih Severnih Alpah naj bi med drugim upoštevali tudi vplive podnebnih sprememb na regijo.
Image caption:
V prostorskem nacrtovanju v francoskih Severnih Alpah naj bi med drugim upoštevali tudi vplive podnebnih sprememb na regijo. © cpqs / flickr
To obmo čje naj bi sedaj u činkoviteje zavarovali. Francosko Ministrstvo za ekologijo, energijo, trajnostni razvoj in prostorsko na črtovanje namre č v sodelovanju z regionalnimi organi oblasti pripravlja navodila oz. vodnik za prostorsko na črtovanje tamkajšnjega obmo čja (Directive Territoriale d'Aménagement - DTA), ki naj za čel veljati poleti leta 2010. Navodila se v glavnem osredoto čajo na dve prednostni nalogi: na ozemlje, ki ga ljudje potrebujejo za najrazli čnejše dejavnosti. in pa podnebne spremembe, katerih posledice so odlo čilnega pomena za upravljanje tega obmo čja.
V DTA so postavljeni visoki cilji, ki so podobni nalogam Alpske konvencije, zato gre tu za pomemben planski instrument za uresni čevanje Alpske konvencije na obmo čju francoskih Alp. Iz tega razloga je pomembno, da v naslednji, tj. posvetovalni fazi ne bi prišlo do črtanja posameznih vsebin.
Nadaljnje informacije in vir: www.dta-alpesdunord.fr (fr), CIPRA Francija