Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Vode je dovolj, ni pa vedno dovolj kakovostna

24.09.2013 / Christian Leibundgut
Gledano iz vseevropske ali celo globalne perspektive so razmere pri oskrbi prebivalstva s pitno vodo v Alpah večinoma odlične. A prihodnost določajo podnebne spremembe in družbeno-politične težnje.
Image caption:
Površina ledenikov, kot je švicarski Rhonegletscher, se krči zaradi podnebnih sprememb, to pa bo vplivalo na oskrbo s pitno vodo. © Jo Van Heuvel / flickr.com
Ker Alpe praviloma prejemajo velike količine padavin, je skoraj povsod na voljo dovolj vode. Seveda obstajajo med posameznimi regijami velike razlike in tako je tudi v alpskih suhih dolinah, kot sta Valais ali Južna Tirolska, že od nekdaj primanjkovalo vode. Prebivalci so bili zaradi takih razmer prisiljeni zgraditi obsežno vodovodno omrežje, ki je bilo namenjeno zlasti namakanju, med sušnimi obdobji poleti pa je prebivalce pogosto oskrbovalo tudi s pitno vodo.
Kot v vseh gorskih predelih prevladuje tudi na gorskih območjih v Alpah oskrba z vodo iz izvirov. Tako se oskrbujejo celo najmanjša razpršena naselja na vseh nadmorskih višinah. Medtem ko je za domače prebivalstvo oskrba večinoma zagotovljena, pa se lahko v turističnih središčih zaradi večjih potreb v konicah sezone kaj hitro pojavijo težave. Tudi velika naselja na dnu dolin potrebujejo več vode, kot jo lahko zagotavljajo izviri. Tako kot območja izven Alp se danes tudi alpska območja pogosto oskrbujejo s podzemno vodo iz vodonosnikov. Poleg tega zagotavljajo dolinske reke velike vodne količine iz obrežnega filtrata.

PREMIKI V PROSTORU IN čASU
Medtem ko je dostop do pitne vode na splošno večinoma dober, je njena kakovost bolj kot ne zmerna. Območja zajetja virov pitne vode pogosto ležijo na kmetijskih zemljiščih, na intenzivno obdelanih pobočjih ali na območjih množičnega turizma, zato se pojavljajo značilni ciljni konflikti, ki vedno znova negativno vplivajo na kakovost pitne vode. Ekstenziviranje kmetijske dejavnosti bi kakovost načeloma izboljšala, na količino potencialne pitne vode pa bi verjetno komaj kaj vplivala.
Če se ozremo v prihodnost, je mogoče upoštevati različne scenarije. Kot najpomembnejše dejavnike vplivanja je mogoče predvideti podnebne spremembe in družbeno-politični razvoj kakor tudi nadaljnje širjenje urbanih območij v Alpah in množični turizem z vsemi stranskimi učinki. Gledano v celoti podnebne spremembe sicer ne bodo povzročile večjih težav glede količin pri oskrbi z vodo, kot obstajajo že danes. Lahko pa pride do sprememb v razpoložljivosti s prostorskega ali časovnega vidika. Dvigovanje snežne meje in taljenje ledenikov bosta bogatenje podzemnih voda spremenila v časovnem in prostorskem smislu, kar bi napajalna zaledja izvirov lahko odrezalo od dotoka staljene vode. Sezonsko bi lahko zaradi pomanjkanja staljene vode poleti prišlo tudi do znatnih sprememb v posameznih regijah.

SOODLOčAJO TUDI GLOBALNE GONILNE SILE
Težko je navajati splošne ugotovitve, saj je vsako napajalno zaledje zajetih izvirov primer zase in so zato posploševanja dopustna le pogojno. Vpliv množičnega turizma se kaže predvsem kot točkovno obremenjevanje okolja, tako da je rešitve mogoče poiskati v tehničnih ukrepih. Seveda pa se v tem skriva tveganje, da tovrstne rešitve niso trajnostne.
Težje je oceniti razvojni trend družbenih vplivov in kmetijsko politiko, na katero vplivajo globalne gonilne sile. Medtem ko je mogoče prostorsko politiko in množični turizem nadzorovati na nacionalni ravni, pa imajo prizadeti le malo vpliva na okvirne pogoje, ki jih ustvarjajo mednarodne gonilne sile v mednarodnem kmetijskem sektorju, ali na načrtovano privatizacijo oskrbe z vodo v Evropi
Kompleksna problematika rabe vode v Švici in s tem tudi v Alpah je predmet obravnave nacionalnega raziskovalnega programa z naslovom Trajnostna raba vode (NFP 61). Celosten pogled in obravnava teme naj bi zagotovila, da bodo za posamezne oblike rabe, kot je na primer pitna voda, poiskane trajnostne rešitve. Raziskovalna dela bodo končana konec leta 2013, sintezna poročila in končni izdelki pa bodo na voljo sredi leta 2014. ?

www.nfp61.ch (en/de/fr)

********************************************************
Vir: Alpe na odru, št. 98 (www.cipra.org/sl/alpmedia/publikacije/5222)