Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

"Povezanost v Alpah", zvesti akter pri uresnič evanju Alpske konvencije

24.06.2009 / Gemeindenetzwerk 'Allianz in den Alpen'
Alpska konvencija vedno znova spominja na vlogo, obveznosti in priložnosti obč in za uresnič evanje Alpske konvencije. Bodisi na politič ni bodisi na operativni ravni si "Povezanost v Alpah" prizadeva dodati tudi svoj kamenč ek v mozaiku tega uresnič evanja.
Image caption:
Predstavnik Stalnega sekretariata Alpske konvencije(Marco Onida, generalni sekretar, Regula Imhof, vice generalna sekretarka in Igor Roblek) ter prestavnik Omrežja obcin. Peter Niederer

Omrežje obč in je marca 2009 v Evianu/F v okviru X. Alpske konference predstavil predsednik Rainer Siegele. Na konferenci je omrežje "Povezanost v Alpah" predhodno podalo svoje mnenje glede vodilne teme zadnje Alpske konference: akcijskega nač rta o klimatskih spremembah v Alpah. Omrežje obč in je izrazilo svoja prič akovanja do držav podpisnic Alpske konvencije ob podpisu Pakta o podnebju za Alpe, ki je junija 2008 nastal na pobudo CIPRE. Žal so bili ministri kljub podpori številnih alpskih organizacij zelo neodloč eni pri sprejemanju sklepov. Sprejeti akcijski nač rt o klimatskih spremembah v Alpah ne ustreza pomembnosti izzivov, s katerimi se sooč amo na področ ju podnebnih sprememb v Alpah.
Na operativni ravni je sreč anje animatorjev mreže potekalo konec leta 2009 v Innsbrucku v Avstriji na sedežu Stalnega odbora Alpske konvencije. To je bila priložnost za izmenjavo mnenj med animatorji in ekipo Stalnega sekretariata. Ena ključ nih razprav je tekla o najprimernejšem nač inu sodelovanja animatorjev z Alpsko konvencijo, saj spremljajo obč ine pri njihovih strategijah in projektih. Katere bi bile teme? Kakšna sredstva uporabiti? S temi vprašanji bodo med drugimi sooč eni animatorji v prihodnjih letih.
16. in 17. oktobra 2009 bo sodelovanje med Alpsko konvencijo prikazano v drugač ni obliki, namreč v skupni organizaciji konference v Bad Reichenhallu/D, ki se bo sooč ila s tematiko Uravnovešenega razvoja v mestnih in podeželskih regijah na območ ju Alp. Pri organizaciji te konference sodeluje tudi Združenje Alpsko mesto leta. Več informacij na naslovu www.alpenallianz.org/sl/aktualno/prireditve (fr/de/it/sl).