Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Stališča

Resolucija CIPRA: Odgovornost alpskih mest za prihodnost Alp

22.09.2005
V mestih in aglomeracijah .ivita danes dve tretjini alpskega prebivalstva. Alpska mesta so najpomembnej.a gonilna sila gospodarskega ter dru.benega in kulturnega razvoja na obmoèju Alp. A èetudi bodo za prihodnji razvoj Alp imela pomembno vlogo prav alpska mesta, se v razpravi o Alpah, .e zlasti v okviru Alpske konvencije, njihove naloge in odgovornost za Alpe premalo upo.tevajo. CIPRA zato poziva alpske dr.ave, zvezne de.ele, regije in kantone kot tudi druge dr.avne in nedr.avne in.titucije, da trajnostnemu razvoju alpskih mest v svojih politikah, strategijah in ukrepih priznajo pomembnej.e mesto.
Image caption:
Alpska mesta: sovpadanje gora, krajine in življenja v mestih © Archiv CIPRA-International

Jezik

de, fr, it, sl

Sprejel

CIPRA

shranjeno pod: Mesta, aglomeracije, Poselitev