Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Sporočila za medije

Triglavski narodni park potrebuje strokovno, ne političnega vodenja

06.12.2021
Konec novembra je v javnost prišla novica o imenovanju novega direktorja Triglavskega narodnega parka. Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak za ta položaj predlaga Tita Potočnika. Kandidatov življenjepis ne vsebuje izkušenj, ki bi odražale strokovno usposobljenost za takšno delovno mesto. Vizija razvoja parka, ki jo je predložil kandidat, je praktično prepis obstoječega Načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka.
Image caption:

Triglavski narodni park (TNP) je edini narodni park v Sloveniji. TNP je namenjen varovanju ekosistemov, ohranjanju značilne krajine, varovanju in spoznavanju naravnih, krajinskih, kulturnih in duhovnih vrednot ter celostnemu ohranjanju kulturne dediščine;  spodbujanju trajnostnega razvoja in ohranjanju poselitve; omogočanju obiskovanja za znanstvene, izobraževalne, rekreacijske, turistične in duhovne namene. Gre za območje, ki ima zaradi svoje naravne in kulturne dediščine (snovne in nesnovne) tudi velik mednarodni pomen. Celotno območje parka sodi v mrežo območja NATURA 2000, Javni zavod TNP pa ima vodilno vlogo pri upravljanju Biosfernega območja Julijske Alpe, ki deluje pod okriljem UNESCO.

Problem imenovanja direktorja narodnega parka je sistemski, že vrsto let se pri imenovanju direktorjev parka ne upošteva mnenja Sveta zavoda

Strokovne institucije že zadnjih nekaj mandatov opozarjajo na imenovanja direktorjev, ki jim je brez izkazanih področnih izkušenj zaupano vodenje TNP. Na razpis za delovno mesto se sicer prijavljajo kompetentni kandidati, ki pridobijo podporo Sveta zavoda - ker ima Svet zgolj posvetovalno vlogo, vlada ne upošteva priporočil in imenuje direktorja po lastni presoji.

Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda TNP, ki določa postopek imenovanja direktorja, v 18. členu za to mesto ne zahteva nikakršnih strokovnih izkušenj s področja varstva narave, varstva kulturne dediščine ali upravljanja zavarovanih območij. Dokument določa le, da direktor »pozna področja dela zavoda«, nikjer pa podrobneje ne opredeljuje, kako naj bi kandidat to poznavanje izkazoval ali dokazal. Nevzdržno je, da so sistemske zahteve za osebo, ki nosi vso strokovno odgovornost za izvajanje tako zahtevnih upravljavskih nalog, ki so tudi mednarodno pomembne, enake, kot za upravljalca kakega parkirišča ali tržnice. Zato se sprašujemo, kako lahko oseba brez nujnih strokovnih izkušenj izpolnjuje določila Zakona o TNP?

Upravljanje z narodnim parkom je zahtevna naloga: izgubljanje biotske raznovrstnosti, poglabljajoča se podnebna kriza, vedno večji turistični pritiski ob hkratni neustrezni parkovni infrastrukturi, neurejen promet in nerazvit javni prevoz, neugodna demografska struktura in pomanjkanje ustreznih človeških virov v turizmu, izrazita sezonskost turizma in obiska, premajhna ozaveščenost ponudnikov in obiskovalcev o pomenu ohranjanja naravne in kulturne dediščine, neustrezna interpretacija narave in kulturne dediščine, nepoznavanje dejanskega števila obiskovalcev, vedno bolj agresivni interesi investitorjev ter mednarodno sodelovanje z drugimi parki in mednarodnimi inštitucijami. Vse navedeno resno ogroža naravo in kulturno dediščino parka, s tem pa postavlja pod vprašaj sam obstoj parka.

Ohranitev naravnih, kulturnih in duhovnih bogastev TNP terja vsakodnevno strokovno delo. Takim izzivom smo lahko kos, če jih prepoznavamo, če poznamo možne strokovne rešitve, se učinkovito povezujemo in če strokovne odločitve uspešno komuniciramo z deležniki (tako prebivalci, obiskovalci kot odločevalci), zato pozivamo, da se za direktorja TNP-ja imenuje kompetentno osebo skladno z odločitvijo Sveta zavoda.

dr. Matej Ogrin, predsednik CIPRE Slovenija, društva za varstvo Alp

in organizacije podpornice:
Botanično društvo Slovenije (BDS)
Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, razvojni zavod 
Destilator, klub trajnostnih rešitev
DONDES, društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije
Društvo Bober – Okoljsko gibanje Dolenjska
Društvo Dinaricum , Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov
Društvo Ekologi brez meja
Društvo Gibanje za trajnostni razvoj
Društvo Mariborska kolesarska mreža
Društvo Temno nebo Slovenije
Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje
Društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo Slovenski E-forum
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije
Društvo za trajnostni razvoj Duh časa
Focus, društvo za sonaraven razvoj
Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica
Inštitut za zdravje in okolje (IZO)
Inštitut za politike prostora - IPOP 
Inštitut za trajnostni razvoj in celostne rešitve - InTeRCeR
Ljubljanska kolesarska mreža, društvo za vzpodbujanje kolesarjenja in trajnostnega prometa
Kulturno ekološko društvo Smetumet 
Mladinska zveza Brez Izgovora
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce
NEC Notranjski ekološki center, Cerknica
Pravno informacijski center nevladnih organizacij - PIC
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev
Slovensko odonatološko društvo
Sončni grič, društvo za trajnostno kulturo bivanja
Trajekt, Zavod za prostorsko kulturo
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
UMMI, Zavod za izobraževanje Koper    
VITRA Center za uravnotežen razvoj Cerknica
Zavod Eko Humanitatis 
Zavod Svibna, regijski zavod za ohranjanje in trajnostni razvoj podeželja
Združenja ZEK DPBK, Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine

shranjeno pod: Odziv, Triglavski narodni park