Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Publikacije

UBA Jahresbericht 2001

Leto izida2002
Izdal(a)Umweltbundesamt
Fachbibliothek Umwelt
Spletna stran: http://www.umweltbundesamt.de
Število strani204
Jezikde
Cenabrezplačno
Str.204
Alpska konvencija tudi v letnem poroČilu nemškega Zveznega urada za okolje za leto 2001 Izšlo je poroČilo o delu nemškega Zveznega urada za okolje v letu 2001, ki na približno 200 straneh ponuja pregled delovanja urada na razliČnih podroČjih okoljske politike. Osrednje teme so pot k uresniČevanju naČel trajnostnega razvoja, blagovni tokovi, varstvo podnebja in tal. Druga poglavja so posveČena varstvu voda, varstvu okolja, ki se nanaša na proizvodnjo, prepreČevanju nesreČ in varstvu pred nesreČami s kemikalijami. Del poglavja o trajnostnem razvoju je posveČen Alpski konvenciji, in sicer pod naslovom "Alpska konvencija - sistematizacija razprave o ciljih in kazalcih". PoroČilo si lahko brezplaČno presnamete na raČunalnik ali pa naroČite na naslednjem spletnem naslovu: http://www.umweltbundesamt.de (de)