Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Primeri dobre prakse

Pasivna hiša Prantl

07.11.2008
Pasivna hiša Prantl

Pasivna hiša, v katero so se lastniki vselili pred šestimi leti, leži na stanovanjskem obmocju v Wolfratshausnu med rekama Isar in Loisach. Ker ima ovoj zgradbe obliko kocke, je bilo mogoce njeno površino zmanjšati na najmanjšo možno mero in tako doseci visoko kompaktnost objekta. Streha nad izoliranim volumnom je v hladnejšem predelu, njena funkcija pa je zašcita pred vremenskimi vplivi in sprejemanje energije za 3 m2 veliko solarno toplotni in 50 m2 velik fotovoltaicni sistem. Ker zgradba nima kletne etaže, je energijska bilanca boljša. Leta 2007 je bilo proizvedenih 400 kWh vec energije, kot jih je bilo potrebnih za celotno obratovanje, vkl. z elektriko za potrebe gospodinjstva, pripravo tople vode in energijo za ogrevanje.

Več...

Hiša Ambros: toplotne izboljšave s faktorjem 10

07.11.2008
Hiša Ambros: toplotne izboljšave s faktorjem 10

Hiša, zgrajena v letu 1960, ima po obnovi novo fasado iz prefabriciranih elementov, ki vkljucuje zunanji opaž in montažna okna. Uporabljeni material je regionalnega izvora. Z uporabo prefabriciranih stenskih elementov je bil cas montaže zelo kratek. Zaradi velike površine zasteklenih prizidkov na sprednji strani je bilo mogoce izboljšati soncne pasivne dobitke. Streha je bila nekoliko povišana, kar je omogocilo boljšo izrabo podstrešja. Vrednost zgradbe se je zaradi obnove zelo povecala tudi z oblikovalskega vidika.

Več...

Bistra hiša

10.10.2008

Bistra hiša je pilotni primer obnove starih zgradb z upoštevanjem spomeniške zašcite, energetske ucinkovitosti pri obnovi, z uporabo naravnih materialov za izolacijo in vgradnjo naprav, ki izkorišcajo obnovljive vire energije. "Stara šola Martjanci" bo tudi prvi primer objekta v Sloveniji, ki ima na eni lokaciji implementiranih vecino sistemov, ki izkorišcajo obnovljive vire energije in ki upoštevala priporocila za ucinkovito rabo energije. Obnova objekta je potekala ob upoštevanju kulturno zgodovinskih kriterijev. Ker je objekt spomeniško zašciten in na zunanji strani objekta ni bil dovoljen noben poseg, je izgled objekta ostal nespremenjen, stene pa so izolirane z notranje strani. Za izolacijo teh so bili uporabljeni sodobni naravni materiali, kot so plošcice iz trstike in ilovnati ometi. V mansardnih prostorih pa je bila za izolacijo uporabljena slama. Pritlicje hiše je v celoti ogrevano s talnim gretjem, za ogrevanje prvega nadstropja, ter mansarde pa se uporablja stensko gretje. Po obnovi stavba predstavljala specificen primer dobre prakse in je s svojo namenbnostjo tudi demonstracijski in diseminacijski center za URE (ucinkovito rabo energije) in OVE (obnovljivih virov energije) tako v Pomurski regiji kot na nacionalnem nivoju. Na dimniku zgradbe se nahaja eno od zadnjih gnezdišc štorkelj v Sloveniji.

Več...

"Zämma leaba" - projekt za krepitev socialnega kapi-tala na lokalni ravni

15.01.2008

V treh obcinah (Götzis, Langenegg, Zwischenwasser), ki sodelujejo pri projektu, poteka strukturirani proces v samoorganizaciji obcanov. V vsaki od obcin se potem, ko pripravijo okvirni nacrt, zacnejo izvajati številne pobude in akcije, katerih namen je okrepiti skupno življenje in sožitje ter spodbuditi cim vecje število ljudi k sodelovanju in skupnemu ustvarjanju. Pilotni projekt je konkreten odgovor na demografske spremembe, ko sožitje ni vec nekaj samoumevnega in se vezivo socialne skupnosti trga.

Več...

Bela jelka - les, ki je nekaj posebnega

15.01.2008

Na trgu lesne biomase možnosti trgovanja z lesom bele jelke niso v celoti izkorišcene, ceprav je pomen bele jelke v Vorarlbergu z gozdnogojitvenega in gospodarskega vidika zelo velik. Z uvedbo razlicnih tržnih ukrepov se les bele jelke danes ponovno odkriva. Dejavnik ustvarjanja dodane vrednosti je za domace gozdno in lesno gospodarstvo velikega pomena.

Več...

Gozdna šola Silbertal

15.01.2008

Gozdna šola Silbertal se ukvarja z vsemi vidiki življenja v gozdu; vsebine segajo od prikaza splošnih funkcij gorskega gozda in njegove rabe do nekoliko bolj specializiranih tem, kot so npr. vsebinski sklopi "Gorski gozd kot zašcitnik", "Barve gozda" in "Veliko gomazenje", ki zajemajo program tri- ali štiriurnih vodenih ogledov. Ucne vsebine se posredujejo neposred-no v naravi, ob vsakem vremenu in v vseh letnih casih. Ponudba, ki je prilagojena potrebam razlicnih starostnih skupin, naj bi zbujala predvsem veselje in zanimanje za gozd.

Več...

Pobuda "ÖkoBeschaffungsService Vorarlberg" (storitveni servis za oddajo okolju prijaznih javnih narocil)

15.01.2008

V okviru pobude se za potrebe vorarlberških obcin in/ali deželnih organov in inštitucij opravl-jajo naslednje storitve: priprava medobcinskega razpisa za nakup blaga v skladu z ekološkimi in socialnimi merili; zagotavljanje podpore obcinam pri izvajanju trajnostnih in-vesticijskih nacrtov v okviru storitvenega paketa "Trajnostni razvoj in gradnja na obcinski rav-ni". Podpora se izvajalcem zagotavlja ves cas projekta (od zacetne ideje, tj. izvedbe arhitek-turnega razpisa, do gradnje).

Več...

Vorderland kot življenjski prostor: izvajanje skupne socialne politike v osmih obcinah

15.01.2008

Pri projektu "Življenjski prostor Vorderland" sodelujejo obcine Fraxern, Klaus, Laterns, Röthis, Sulz, Viktorsberg, Weiler in Zwischenwasser, ki štejejo skupaj vec kot 14.000 prebivalcev. Obcine so že l. 1975 ustanovile prostovoljno društvo Sozialsprengel Vorderland. Na podlagi potreb, ki so se pojavile pri oskrbi in negi starejših, so obcine ustanovile dom za starostnike v Röthisu, ki so ga odprli leta 1984. Kasneje so program dopolnile še z drugimi storitvam, kar je bil povod za ustanovitev neprofitnega podjetja "Sozialzentrum Lebensraum Vorderland Gemeinnützige Betriebs GmbH" Sticišce v zagotavljanju socialne pomoci osmih obcin je razširjeno in obnovljeno središce Vorderlandhus (pred tem dom za starejše obcane oz. socialni center Vorderland). K podrocju dela sodijo dejavnosti, kot so oskrba otrok in šolarjev v Vili Kamilli, dejavnosti za mlade, stanovanja za starejše, dnevna in bolnišnicna oskrba in nega starejših, razdeljevanje obrokov na domu in zagotavljanje podpore mrežam žensk.

Več...

Integrirana oskrba starostnikov - Ludesch

15.01.2008

Osnovno nacelo projekta je vsem prebivalcem naše obcine omogociti življenje v njihovem domacem okolju, svojcem oskrbovancev pomagati s prilagodljivimi ambulantnimi in deloma bolnišnicnimi storitvami.

Več...

Uvedba nakupovalnega bona obcin, zbranih v društvu "amKumma"

15.01.2008

Cilj je bil uvedba nakupovalnega bona, ki se v regiji uporablja kot placilno sredstvo.

Več...