Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Primeri dobre prakse

Bolzano. Vir energije

Osrednjo vlogo pri zmanjševanju izpustov CO2 imajo poleg držav zlasti lokalne strukture, kot so regije, pokrajine in ob?ine. Odlo?itve, povezane z rabo energije, kot denimo infrastruktura lokalne mobilnosti, energetski standard zgradb, izbira surovin za toplotno oskrbo zgradb ter izgradnja decentralnih elektrarn na obnovljive vire energije, so neposredno odvisne od lokalnih nosilcev odlo?anja. Ob?ina Bolzano je to nujnost pravo?asno spoznala in temu ustrezno tudi dolo?ila prednostne naloge na podro?ju mobilnosti, gradnje in infrastrukture. Jeseni 2008 so se predstavniki organizacije EURAC ve?krat sestali s predstavniki ob?ine Bolzano, da bi razpravljali o splošnem pristopu glede izpustov CO2 na obmo?ju mesta Bolzano in ocenili možnosti njihovega drasti?nega zmanjšanja. Obravnavali so zlasti naslednja vprašanja: o Kakšna je skupna koli?ina izpustov, ki so posledica dejavnosti meš?anov, kateri so glavni viri izpustov? o S katerimi ukrepi je mogo?e zmanjšati izpuste, katera so poglavitna podro?ja delovanja? o Ali je možno v Bolzanu srednjero?no dose?i meje izpustov CO2, kot jih je priporo?ila Medvladna skupina za podnebne spremembe (Intergovernmental Panel for Climate Change - IPCC)? Da bi lahko poiskali odgovore na omenjena vprašanja, je bila leta 2009 izvedena iz?rpna študija.

Cilj

Izvedba dolgoro?nega scenarija (2010-2030) za zmanjšanje izpustov. Ukrepi, predstavljeni v poro?ilu, so "razumno izvedljiva" dejanja, ki si prizadevajo za uresni?evanje cilja ob?utnega zmanjšanja izpustov.

Izvedba

Bolzano je po eni strani zaradi svojih naravnih virov, kot so reke in sonce, vir energije, po drugi strani pa ima izredne potenciale za var?evanje z energijo. Na?rt upošteva tri vidike: z energijsko prenovo obstoje?ega stavbnega fonda namerava mesto letno privar?evati 42 mio. EUR pri stroških energije. V prometu se je mesto usmerilo v javna prevozna sredstva in na okolju sprejemljive oblike mobilnosti (peš, kolo). Tudi na podro?ju obnovljivih virov energije predvideva na?rt uresni?evanje ambicioznih ciljev: na strešnih površinah nameravajo namestiti fotovoltai?ne in solarne sisteme, na eni od treh rek na obmo?ju mesta pa zgraditi tri preto?ne elektrarne.

Lokacija

Bozen / Bolzano (Bolzano)