Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Primeri dobre prakse

"Zämma leaba" - projekt za krepitev socialnega kapi-tala na lokalni ravni

V treh obcinah (Götzis, Langenegg, Zwischenwasser), ki sodelujejo pri projektu, poteka strukturirani proces v samoorganizaciji obcanov. V vsaki od obcin se potem, ko pripravijo okvirni nacrt, zacnejo izvajati številne pobude in akcije, katerih namen je okrepiti skupno življenje in sožitje ter spodbuditi cim vecje število ljudi k sodelovanju in skupnemu ustvarjanju. Pilotni projekt je konkreten odgovor na demografske spremembe, ko sožitje ni vec nekaj samoumevnega in se vezivo socialne skupnosti trga.

Cilj

- Ozavešcanje, ustvarjanje sprošcenega vzdušja v obcini, spodbujanje skladnih medseboj-nih odnosov, usklajevanje dejavnosti, krepitev lastne odgovornosti, sprožanje samoorga-nizacijskega procesa.
- Krepitev socialnega kapitala v vseh treh obcinah. Socialni kapital posameznika se obliku-je na treh ravneh: na mikro ravni, tj. v družini in krogu prijateljev, na mezo ravni, tj. v mrežah, društvih in širšem krogu znancev, ter na makro ravni, tj. višji ideali in pripadnost ("duhovna domovina", ne glede na osebna poznanstva).
- Ljudi iz razlicnih družbenih skupin je treba pridobiti za sodelovanje in prostovoljno delo.
- Pridobitev novih spoznanj prek izmenjave izkušenj v treh obcinah s popolnoma razlicno strukturo. Götzis je urbana, gospodarsko mocna obcina, ustanoviteljica šol (vklj. z gimna-zijo, strokovnimi šolami, ljudsko univerzo); Zwischenwasser je obcina na obrobju urbane-ga prostora, obsega štiri naselja z razredceno strukturo; Langenegg pa je hribovska obcina s poudarjeno dnevno migracijo.

Izvedba

- Delavnice za prihodnji razvoj, kjer sodelujejo za posamezno obcino pomembni deležniki in katerih namen je odkriti, katere so kljucne tockev obcinah, kateri so projektni partnerji in katere so ideje za uresnicevanje v praksi.
- Ustanovitev samostojnih delovnih skupin za obravnavo razlicnih idej. Mišljeni so zlasti projekti za mlade, ki spodbujajo in razvijajo angažiranje na socialnem podrocju, povezovanje socialnega kapitala in energije (Langenegg), zagotavljanje podpore društvenim funkcionarjem, uvajanje krožkov za izmenjavo storitev, multikulturna srecanja, doživljanje narave za šolarje, vodenje po obcini za nove priseljence in starejše obcane, akcija "Sosed, pozdravljen", taksi služba za starejše, ki obiskujejo kulturne prireditve, praznovanje božica v naravem okolju (gozd), vaški novinarji…
- Povezovanje vseh dejavnosti in oblik ponudbe, ki že obstajajo v obcinah.
- Izmenjava izkušenj med vsemi tremi obcinami (nacrtovano).
- Nadzorovanje izvajanja projektov.

Učinek

- ustanovitev pisarne za obcane (Götzis)
- vrsta uresnicenih idej (npr. informativna publikacija za novo priseljene, borza za izmenjavo storitev in pomoci, krepitev lokalne oskrbe z javnimi storitvami, uvajanje krožkov za izmenjavo storitev, oblikovanje modula za sodelovanje mladih, šolski modul itd.)

Regije

Götzis, Langenegg, Zwischenwasser - Vorarlberg/A

Lokacija

Zwischenwasser, Götzis, Langenegg

Udeleženec

V vsaki obcini obstaja (prostovoljna) projektna skupina, ki tesno sodeluje z lokalnimi deležniki, angažiranimi državljani vseh starostnih obdobij, funkcionarji društev, podjetniki, upravnimi organi, ucitelji iin dijaki, socialnimi centri, gastronomijo, organizatorji prireditev, šolami, nosilci izobraževanja, uradom za vprašanja prihodnjega razvoja itd.

Financiranje

lastni prispevek obcine
pisarna za vprašanja prihodnjega razvoja - urad vorarlberške deželne vlade
zunanja financna podpora

Kontaktna oseba

Amt der Vorarlberger Landesregierung
Büro für Zukunftsfragen
Kriemhild Büchel-Kapeller
Jahnstrasse 13-15
6900 Bregenz / AT
E-naslov: [email protected]
Spletna stran: http://www.vorarlberg.at/zukunft