Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Primeri dobre prakse

Vorderland kot življenjski prostor: izvajanje skupne socialne politike v osmih obcinah

Pri projektu "Življenjski prostor Vorderland" sodelujejo obcine Fraxern, Klaus, Laterns, Röthis, Sulz, Viktorsberg, Weiler in Zwischenwasser, ki štejejo skupaj vec kot 14.000 prebivalcev. Obcine so že l. 1975 ustanovile prostovoljno društvo Sozialsprengel Vorderland. Na podlagi potreb, ki so se pojavile pri oskrbi in negi starejših, so obcine ustanovile dom za starostnike v Röthisu, ki so ga odprli leta 1984. Kasneje so program dopolnile še z drugimi storitvam, kar je bil povod za ustanovitev neprofitnega podjetja "Sozialzentrum Lebensraum Vorderland Gemeinnützige Betriebs GmbH" Sticišce v zagotavljanju socialne pomoci osmih obcin je razširjeno in obnovljeno središce Vorderlandhus (pred tem dom za starejše obcane oz. socialni center Vorderland). K podrocju dela sodijo dejavnosti, kot so oskrba otrok in šolarjev v Vili Kamilli, dejavnosti za mlade, stanovanja za starejše, dnevna in bolnišnicna oskrba in nega starejših, razdeljevanje obrokov na domu in zagotavljanje podpore mrežam žensk.

Cilj

Cilj je skupno oblikovanje življenjskega prostora ter zagotavljanje varnosti za mladostnike in starostnike na obmocju obcine in regije. Storitve so prilagojene socialnim potrebam v osmih obcinah. Center (Vorderlandhus) kot družabno sticišce prevzema naloge, ki jih posamezne obcine iz strokovnih, kadrovskih ali financnih razlogov ne morejo same izvajati.

Izvedba

Glede na dinamiko življenja v regiji Vorderland se storitve stalno razvijajo naprej. Letos je bila tako med drugim pripravljena nova zasnova javnih del za mlade, ki jo je razvila delovna sku-pina, katere clani so bili mladi, predstavniki obcin, interesne skupine in vodje javnih del za mladino. Za podrocje dela z otroki je nacrtovana ustanovitev posebne skupine, ki bo z delom zacela jeseni 2007. Poleg tega je bila ob zakljucku del na obnovljenem in razširjenem centru Vorderlandhus oblikovana nova celostna podoba, ki z osmimi obcinskimi grbi zelo dobro izraža uspešnost sodelovanja. Kljucno podrocje delovanja so tudi odnosi z javnostmi (voden-ja, razpošiljanje casopisa vsem gospodinjstvom v regiji, dnevi odprtih vrat itd.).

Učinek

Prek centra Vorderlandhus obcine clanice uresnicujejo svojo odgovorno nalogo usklajevanj pri izpolnjevanju družbenih in socialnih zahtev v regiji. Osrednja pozornost je pri tem namen-jena ljudem. Vorderlandhus zagotavlja pomoc v individualnih življenjskih situacijah.

Regije

Fraxern, Klaus, Laterns, Röthis, Sulz, Viktorsberg, Weiler, Zwi-schenwasser - Vorarlberg/A

Lokacija

Fraxern, Klaus, Laterns, Röthis, Viktorsberg, Weiler, Zwischenwasser, Sulz

Udeleženec

Clani projekta Lebensraum Vorderland so Fraxern, Klaus, Laterns, Röthis, Sulz, Viktorsberg, Weiler in Zwischenwasser. Naši partnerji so med drugimi razvojne delavnice socialnih centrov (ki so organizacije s podobno strukturo), razlicne organizacije za socialno pomoc, društva, Zvezna dežela Vorarlberg in vsi, ki sodelujejo pri projektu Lebensraum Vorderland.

Financiranje

ni podatkov