Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Primeri dobre prakse

Natura 2000 Ludescherberg

Ludescherberg

Za obmocje Nature 2000 Ludescher Berg so znacilni kamnita travišca na apnencastih tleh, gorski gojeni travniki, nizka mocvirja in nahajališca lehnjaka. Nezadostno kmetijsko obdelo-vanje oz. intenziviranje kmetijstva ogrožata omenjene zašcitene vire, ki se lahko ohranijo le s trajnostnim gospodarjenjem. V sodelovanju s kmeti se ugotavljajo obstojece pomanjkljivosti pri gospodarjenju, pripravlja se tudi zasnova gospodarjenja. Projekt spremlja vsestransko delo na podrocju odnosov z javnostmi.
Traditionelle Heubringung

© Natura 2000 Projekt Ludescherberg

Vogelkundliche Wanderung

© Natura 2000 Projekt Ludescherberg

Cilj

Izdelava izvedbene zasnove za ohranjanje zavarovanih virov na obmocju Nature 2000:
a) Izdelava in izvajanje nacrta ukrepov (procesno usmerjeno nacrtovanje udeležbe) za zagotavljanje trajnostnega gospodarjenja na obmocju Ludescherberga v smislu spoštovanja varstvenih ciljev Nature 2000.
b) Podrobna zasnova dejavnosti na podrocju odnosov z javnostmi in ozavešcanja: vrednotenje obmocja Nature 2000 - pomen suhih travnikov v naravovarstvenem pomenu in kot stoletja stare "kulturne dobrine" - ozavešcanje lokalnega prebivalstva in posebnih ciljnih skupin kmetov.
c) Dolocitev delovanja javnih služb (obcine, upravni organi) v zvezi z vprašanji prostorskega nacrtovanja na obmocju Nature 2000 (investicijski nacrti, projekti gradnje poti, nacrtovanje namembnosti površin...).

Izvedba

1. Odnosi z javnostmi, ozavešcanje javnosti:
-Redno porocanje v obcinskem glasilu in regijskih medijih;
-številni individualni pogovori, vec informacij, prireditev in srecanj za lastnike zemljišc in tiste, ki z njimi gospodarijo, v sodelovanu z upravnimi organi;
-ekskurzije/predavanja:
- akcije opazovanja ptic
- botanicni pohodi
- predavanje o najvecji vorarl. koloniji velikega netopirja v zvoniku cerkve Ludesch
- pohod (spoznavanje ledinskih imen, 9.9.2007);
-porocanje avstrijski TV: vec krajših reportaž o projektu in obmocju Natura 2000;
-izdelava publikacije o obmocjih in projektu Natura 2000.
2. Izvedbeni ukrepi:
-Odstranjevanje grmicevja, oktober 2007;
-udeležba 5 kmetov na tekmovanju za najlepše vzdrževane travnike 2007;
-v akciji odstranjevanja orlove praproti je sodelovalo 132 oseb, opravljenih je bilo okoli 320 delovnih ur, od tega so jih 110 opravili mladi;
-dokumentacija: slikovni material, DVD, okrožnica vsake 2-3 mesece;
-javna uvodna prireditev z dne 8.9.2007.

Učinek

- Odstranjevanje orlove praproti: ocišcenih je bilo 8 ha površine (na 7 ha rocno odstranjena, na 1 ha pokošena in odstranjena).
- Poleg tega: gl. zgoraj (brošura, eskurzije, odnosi z javnostmi…).

Regije

Ludesch - Vorarlberg/A

Lokacija

Ludesch

Udeleženec

Kmetje, ki gospodarijo z obmocjem NATURA 2000, prebivalstvo iz naselja Ludescherberg, krajevna društva (taborniki, športna društva, gasilsko društvo); društvo ABO (projekt odprave dolgotrajne brezposelnosti), Osnovna šola Ludesch, Kmecka skupnost Ludesch, Odbor za okolje in kmetijstvo obcine Ludesch, organ, pristojen za varstvo narave, tj. Okrajno gla-varstvo Bludenz, Oddelek za varstvo narave pri vorarlberški deželni vladi, zunanje spremljan-je projekta.

Financiranje

Projekt Dynalp² Omrežja obcin"Povezanost v Alpah"
obcina Ludesch
dežela Vorarlberg - subvencioniranje izvedbenih ukrepov

Kontaktna oseba

Gemeinde Ludesch
Anton Zech
Eichenweg 43
6713 Ludesch / AT
Telefonska številka: +43 555 261 3651 811
E-naslov: anton.zech2@vorarlberg.at