Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Dialog kljub konfliktu

14.10.2016
Konflikti še ne pomenijo konec dialoga, marsikdaj so šele njegov začetek. Kako je mogoče oblikovati dialog v konfliktu, kaže primer varstva pred visokimi vodami, ki ga v praksi izvajajo v Dolini Spodnjega Inna v Avstriji.
Dolina Spodnjega Inna v Avstriji je bila večkrat poplavljena © Land Tirol
Image caption:
Dolina Spodnjega Inna v Avstriji je bila večkrat poplavljena © Land Tirol

Le dvanajst odstotkov ozemlja Zvezne dežele Tirolske je poseljenih oziroma namenjenih poselitvi, kar še povečuje poselitveni pritisk na rabo prostora. Razmere še dodatno zaostruje visoka stopnja ogroženosti prostora zaradi naravnih nesreč. Regulacija naravnih vodotokov z antropogenimi posegi in pozidava površin v preteklosti ter podnebne spremembe nas danes postavljajo pred povsem nove strokovne in družbene izzive. V letih 2005, 2013 in 2015 so Tirolsko prizadela huda neurja, predvsem poplave in blatni tokovi, in povzročila veliko škodo na infrastrukturi, v industrijsko-poslovnih conah in naseljih. K preprečevanju tovrstnih dogodkov na poselitvenih območjih naj bi v prihodnje pripomogli ustrezni varovalni ukrepi. Raba zemljišč na območjih, ki so potrebna zaradi varovanja pred poplavami, so možna le še v omejenem obsegu, določene vrste rabe so celo prepovedane.

Zapleten položaj zaradi konflikta interesov

Kako kompleksni so konfliktu, do katerih prihaja zaradi omejenega prostor, zelo nazorno ponazarja problematika protipoplavnega varstva v tirolski Dolini Spodnjega Inna. Tamkajšnji lastniki želijo svoja zemljišča obdelovati kot kmetovalci ali jih v prihodnje uporabljati za pozidavo; občine se želijo razvijati in zato potrebujejo nova zemljišča za ceste, šole, industrijsko-poslovne cone, nova stanovanja, naravovarstveniki potrebujejo naravni prostor. Z izvajanjem varovalnih protipoplavnih ukrepov se obstoječim zahtevam po uporabi prostora pridružijo še nove, denimo po gradnji jezov ali poplavnih prostorov. A interesi tistih,  ki bodo v prihodnje deležni protipoplavne zaščite, se ne pokrivajo z interes tiste skupine, ki bo morala dati na razpolago zemljišča, potrebna za varstvo pred visokimi vodami. Pogosto obe skupini celo ne prihajata iz iste občine.

Skupaj je lažje

Pri tako kompleksnih zahtevah po uporabi istega prostora je zato nujno, da se vsem udeleženim pojasni nadrejeni cilj ter da se vzpostavi in vodi dialog. Dežela Tirolska je v določenem delu svojega ozemlja (Tiroler Unterland) že začela dialog, ki bo trajal več let in v katerega bo vključenih več občin, vse to z namenom izvajanja ustreznih ukrepov za varstvo pred poplavami. S strukturiranimi informacijami in redno izmenjavo izkušenj in informacij bo poskrbljeno, da se bodo vpleteni, ki imajo različne interese, redno srečevali, se učili drug od drugega, skupaj iskali ustrezne rešitve in si prizadevali za postopno reševanje konfliktov. Proces bo stalno moderiran in se bo prilagajal razmeram in načrtovanjem. V idealnem primeru bi tako dosegli rezultat, ki bi lahko ustrezal vsem.

Pri izvajanju revitalizacijskih ukrepov na reki Inn je tak kompromis zelo dobro uspel. V trenutnem dialogu glede varstva pred visokimi vodami seveda tovrstno dialoško soočanje s problemom ne bo vodilo v vsestransko zadovoljstvo vpletenih strani, a podpira vzdušje, v katerem je mogoče poiskati ustrezne rešitve.

Ko smo v položaju, da so ogroženi naši lastni interesi, je izziv, vzpostaviti dialog, izredno velik. Proces dialoga je pri tem koristna pomoč, ki prispeva k temu, da v središču pozornosti ostane dejanski cilj, to pa je varstvo pred poplavami za ljudi in objekte.


Sabine Volgger, direktorica, wikopreventk, Bregenz, Avstrija

www.tirol.gv.at/umwelt/wasser/schutzwasserwirtschaft/hochwasserschutz-unterinntal-gemeinsam-sicher/
tirol.orf.at/news/stories/2740420/

shranjeno pod: Alpe na odru