Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Drugo poroč ilo o stanju Alp tokrat o razmerah na področ ju alpskih vodnih virov

25.06.2009 / alpMedia
Drugo poroč ilo o stanju Alp z naslovom Vodna bilanca in upravljanje vodnih virov sta pod predsedovanjem Avstrije in Nemč ije pripravila Stalni sekretariat Alpske konvencije in skupina mednarodnih strokovnjakov, sprejeli pa so ga ministri alpskih držav na X. alpski konferenci marca letos v francoskem Evianu.
Image caption:
Namen II. poroč ila o stanju v Alpah je spodbuditi razpravo o vodnih virih in gospodarjenju z njimi. © www.alpconv.org
Poroč ilo prvič ponuja podrobnejše in po regijah razvršč ene informacije o razmerah na področ ju vodnih virov, kvantitete in kvalitete vode v Alpah, prikazuje pa tudi ekonomske in socialne vidike kot tudi vplive, ki jih imajo posledice podnebnih sprememb na vodno bilanco in vlogo naravnih nesreč . Poleg tega publikacija opravi pregled pravne ureditve in pobud za prihodnji razvoj.
Poroč ilo o stanju Alp v daljši angleški različ ici obsega 200 strani in 120 barvnih slik in fotografij. Povzetek poroč ila (krajša različ ica) je na voljo v petih jezikih (it, fr, de, sl, en) v tiskani obliki ali v formatu pdf na naslovu www.alpconv.org.
Vir: www.alpconv.org/soia/soia03_b_sl (de/fr/it/sl/en)