Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Povezani partnerji povezujejo habitate

08.04.2009 / Aurelia Ullrich-Schneider
Za območje Alp je značilna izjemna biotska raznovrstnost. Da bi jo bilo mogoče ohraniti, Alpska konvencija v protokolu o varstvu narave med drugim zahteva vzpostavitev ekološkega omrežja. Istemu cilju so se zapisale tri pobude, ki so med seboj tesno povezane in delujejo na celotnem območju Alp: projekta Ekološki kontinuum in Econnect ter platforma Alpske konvencije za vzpostavitev ekološke povezanosti.
Spinennetz
Image caption:
Netzwerke sind in der Natur eine allgegenwärtige Erfolgsstrategie. © Matthias Huss
Od leta 2002 si Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA), Mreža zavarovanih območij v Alpah (Alparc), Mednarodni znanstveni odbor za raziskovanje Alp (Iscar) in Alpski program organizacije WWF skupaj prizadevajo ohraniti biotsko raznovrstnost v Alpah. Z vsealpskim načinom obravnavanja problematike, ki ga ne ustavljajo ne državne meje niti meje zavarovanih območij, so štiri organizacije uvedle povsem nov način delovanja v alpskem naravovarstvu. Dale so odločilno spodbudo za vzpostavitev platforme Alpske konvencije za ekološko povezanost ter za začetek projekta Econnect. Vse štiri organizacije so kot konzorcij začele skupaj izvajati projekt ekološkega kontinuuma in tako ravnale v skladu z Alpsko konvencijo, ki v protokolu o varstvu narave zahteva vzpostavitev ekološkega omrežja s ciljem ohranjanja izjemne biotske raznovrstnosti na območju Alp.

Vsaka od omenjenih treh pobud se osredotoča na določeno področje: platforma si prizadeva zlasti za politično podporo ekološke povezanosti na celotnem območju Alp, Econnect vzpostavlja zgledna partnerstva med zasebnimi in javnimi deležniki ter podpira izvajanje prvih lokalnih projektov v pilotnih regijah, Ekološki kontinuum pa je za vse pobude izdelal metodološke in znanstvene podlage, vzpostavil sodelovanje med pilotnimi regijami in odprl vsealpsko javno razpravo. Partnerji konzorcija - CIPRA, Alparc, Iscar in WWF - poleg skupnega projekta Ekološki kontinuum sodelujejo v platformi ter pri projektu Econnect. Njihova osrednja naloga je spremljanje dolgoročnih ciljev delovanja, zagotavljanje podpore vsem pobudam, medsebojno povezovanje in pridobivanje finančnih virov za nove projekte.

Ekološki kontinuum skrbi za kontinuiteto dela
Projekt Ekološki kontinuum se je začel junija 2007. Njegovo izvajanje omogoča finančna podpora švicarskega Sklada za naravo MAVA. V prvi, poldrugo leto trajajoči fazi delovanja so CIPRA, Alparc, Iscar in WWF postavili temelje za dolgoročno vzpostavljanje ekološkega omrežja v Alpah. Rezultat omenjene prve faze je pregled že obstoječih metod za vzpostavljanje ekoloških koriodorjev v Alpah ter katalog potencialnih ukrepov, ki omogočajo medsebojno povezovanje habitatov.
V okviru projekta so bile izbrane štiri pilotne regije, razporejene prek celotnega alpskega loka. Za partnerje ekološkega kontinuuma je zelo pomembno, da posameznikom na odločevalskih položajih pokažejo, kako pomembno je pravzaprav ekološko povezovanje, saj bodo morali prav ti v prihodnje pri načrtovanju in postavljanju političnih usmeritev upoštevati, da živali potujejo odvisno od letnih časov in da se populacije rastlin lahko ohranijo samo, če so ustrezni habitati med seboj povezani. Največji in najvidnejši uspeh kontinuuma je bil začetek projekta Econnect, ki temelji na izsledkih prve faze projekta Ekološki kontinuum. V bližnji prihodnosti nameravajo omenjene štiri organizacije vzpostavili vsealpsko kompetenčno mrežo na temo ekološke povezanosti ter spodbujati izvajanje novih projektov v dodatnih pilotnih regijah.

Politična dimenzija ekološkega povezovanja
Da bi spodbudila skupno delovanje pri vzpostavljanju ekološkega omrežja na alpskem območju, je Alpska konvencija leta 2007 ustanovila platformo za ekološko povezanost. Kot druge delovne skupine Alpske konvencije tudi platforma ne združuje zgolj strokovnjakov in strokovnjakinj iz alpskih držav in opazovalcev Alpske konvencije, temveč tudi organe, znanstvene ustanove, mednarodne organizacije ter predstavnike in predstavnice pilotnih regij. Platforma tako predstavlja pomembni člen, ki povezuje politiko, znanost in prakso.
Platforma posreduje pomembne izsledke projektov, kot sta Econnect in Ekološki kontinuum, okoljskim ministrom alpskih držav in tako utira pot politični podpori vseh alpskih pobud za povezovanje. Neposredna izmenjava platforme poteka tudi z drugimi večstranskimi pogodbami, denimo s Konvencijo o biološki raznovrstnosti, pa tudi z nosilci odločanja na evropski ravni.
Platforma organizira spremljanje pobud povezovanja na znanstveni ravni, podpira izvajanje projektov v pilotnih regijah ter skrbi, da sodelovanje med partnerji ne usahne in da je javnost seznanjena z aktualnimi dejavnostmi.
Delovanje platforme pa je na žalost omejeno predvsem iz finančnih razlogov. Razen sredstev, ki jih zagotavlja vsakokratno dveletno predsedstvo Alpske konvencije, platformi ni zagotovljena nobena druga oblika finančne podpore.

Ponovna vzpostavitev mreže življenja
Projekt Econnect, katerega triletno obdobje izvajanja je od vseh projektov tudi najkrajše, združuje v okviru programa Evropske unije za območje Alp 16 partnerjev iz šestih alpskih držav. Od septembra 2008 dalje projekt pod geslom Restoring the web of life spodbuja zgledno uresničevanje ekološkega povezovanja v pilotnih regijah. Pri tem sodelujejo nacionalni in regionalni organi oblasti, raziskovalni inštituti, mednarodne krovne organizacije in lokalni partnerji. Na podlagi instrumentov in podlag, izdelanih v okviru projekta Ekološki kontinuum, štiri pilotne regije ter dve dodatni regiji kažejo, kako je mogoče konkretno izboljšati proces povezovanja na lokalni ravni. Tako so na primer švicarski, italijanski in avstrijski projektni partnerji uskladili postopke za ohranitev suhih travišč, ki so življenjskega pomena za skalnega puščavarja, vrsto metulja, ki mu grozi izumrtje. Econnect med drugim zagotavlja tudi baze z geografskimi podatki za celotno območje Alp, analizira fizične in pravne ovire, ki preprečujejo izmenjavo živali in rastlin, ter določa selitvene koridorje. Navsezadnje skrbi tudi za izmenjavo znanja - tako med deležniki kot tudi z drugimi gorskimi območji. Tej pomembni temi Econnect posveča precej pozornosti preko delavnic in mednarodnih prireditev.