Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Dosjeji

07.10.2011

Turizem in podnebne spremembe

Turizem in podnebne spremembe

Podnebne spremembe postavljajo alpski turizem pred velike izzive, saj se jim mora ta prilagajati, obenem pa tudi sam postati sprejemljivejši za podnebje. Zlasti na tako ključnih področjih, kot sta promet in energija, so potenciali za omejevanje izpustov CO2 precejšnji. Turizem je panoga, ki je deležna precejšnjih sredstev podpore, zato mora javni sektor prav s spodbujanjem turizma razvoj usmerjati v trajnostno smer. Nadaljnje informacije o temi, ki se nanašajo na posamezen jezikovni prostor alpske regije, boste našli v drugih jezikovnih razlicicah dosjeja.

Več…

04.10.2011

Kmetijstvo in podnebne spremembe

Kmetijstvo in podnebne spremembe

Kmetijski sektor so podnebne spremembe neposredno prizadele, obenem pa tudi sam prispeva k izpustom toplogrednih plinov (TPG) in povečuje njihovo vsebnost v ozračju. Trajnostna strategija odzivanja na podnebne spremembe v kmetijstvu vključuje predvidevanje, načrtovanje in dolgoročen pogled od kmetije do mednarodne ravni. Pomembna področja delovanja so trajnostno upravljanje zemljišč in tal, trajnostno upravljanje voda, ravnanje z gnojili in ogljikom v tleh ter organsko kmetijstvo kot splošna strategija. Na področju kmetijstva, ki je visoko subvencionirana gospodarska panoga, je ustrezen vzvod tudi usmerjanje politike spodbujanja: finančnih spodbud je lahko deležno le trajnostno in podnebju prijazno kmetijstvo! Nadaljnje informacije o temi, ki se nanašajo na posamezen jezikovni prostor alpske regije, boste našli v drugih jezikovnih razlicicah dosjeja.

Več…

01.09.2011

Varstvo narave in podnebne spremembe

Varstvo narave in podnebne spremembe

Pričujoči CIPRA compact ponuja pregled naravovarstvenih ukrepov, ki se na območju Alp izvajajo za varstvo podnebja ter za prilagajanje na podnebne spremembe. Z renaturiranjem mokrišč, trajnostnim gospodarjenjem z gozdovi, revitaliziranjem rek in vzpostavljanjem ekoloških koridorjev med habitati varstvo narave pomembno prispeva k varstvu podnebja. Poleg tega varstvo narave povečuje ekološko vrednost življenjskih prostorov ter ščiti ljudi pred naravnimi nesrečami. Nadaljnje informacije o temi, ki se nanašajo na posamezen jezikovni prostor alpske regije, boste našli v drugih jezikovnih razlicicah dosjeja.

Več…

25.10.2010

Energijsko samozadostne regije

Energijsko samozadostne regije

Pričujoči dosje v zbirki CIPRA compact prinaša pregled energijsko samozadostnih regij v Alpah. V drugem poglavju so osrednji cilji CIPRE povzeti v njeni zahtevi, ki se glasi: Alpe morajo postati energijsko samozadostne! Tretjemu poglavju, ki podrobneje pojasnjuje pojem energijska samozadostnost, sledi povzetek najpogostejših argumentov, ki govorijo v prid vzpostavitvi energijsko samozadostne regije. Peto poglavje je posvečeno posameznim elementom, mrežam in strukturam procesa energijske samozadostnosti. Predstavljena je vsebina regionalnih energetskih konceptov in našteti dejavniki uspešnosti, ki pospešujejo razvoj energijskih regij. Sklepnim ugotovitvam v šestem poglavju sledi predstavitev primerov dobre prakse z alpskega območja (tri podeželske regije, urbana pobuda iz Bolzana in večja regija Vorarlberg). V zadnjem, osmem poglavju so zbrane nadaljnje informacije z navedbo strokovne literature in spletnih povezav. Nadaljnje informacije o temi, ki se nanašajo na posamezen jezikovni prostor alpske regije, boste našli v drugih jezikovnih razlicicah dosjeja.

Več…

02.09.2010

Prostorsko načrtovanje in podnebne spremembe

Prostorsko načrtovanje in podnebne spremembe

Pričujoči CIPRA compact ponuja pregled različnih ukrepov s področja prostorskega načrtovanja, ki se na območju Alp izvajajo za varstvo podnebja ter za prilagajanje na podnebne spremembe. Prostorsko načrtovanje lahko s pomočjo svojih instrumentov pripomore k varovanju ponorov toplogrednih plinov kot so mokrišča in gozdovi, k zagotavljanju varstva tekočih voda in k zagotavljanju površin za izrabo obnovljivih virov energije. Pomembno je, da se odločitve glede prostorskih in poselitvenih struktur iz lokalne ravni prenesejo na regionalno. Nadaljnje informacije o temi, ki se nanašajo na posamezen jezikovni prostor alpske regije, boste našli v drugih jezikovnih razlicicah dosjeja.

Več…

02.09.2010

Promet in podnebne spremembe

Promet in podnebne spremembe

Pričujoči CIPRA compact ponuja pregled različnih ukrepov s področja prometa, ki se na območju Alp izvajajo za varstvo podnebja ter za prilagajanje na podnebne spremembe. V publikaciji CIPRA poudari eno svojih osnovnih sporočil: brez spremembe prometnih navad ne bomo dosegli zastavljenih podnebnih ciljev! Po eni stani mora postati prevoz težkoh tovornih vozil ob upoštevanju eksternih stroškov občutno dražji, po drugi stani pa se morajo spodbujati okolju prijazne oblike mobilnosti. Nadaljnje informacije o temi, ki se nanašajo na posamezen jezikovni prostor alpske regije, boste našli v drugih jezikovnih razlicicah dosjeja.

Več…

11.02.2010

Zimski športi

Zimski športi

Dosje se posveča alpskim zimskim športom. Izšel je samo v nemškem jeziku. Osnovno poročilo opisuje aktualne trende v zimskih športih na območju Alp ter njihove gospodarske učinke. Pri tem izstopajo gesla, kot so fun tourismus, povečanje zmogljivosti, umetni sneg in odpiranje novih smučišč. Pomembna zaključna misel bi se lahko torej glasila takole: v času, ko je število smučarjev vse manjše in so podnebne spremembe vse obsežnejše, bodo dolgoročno preživeli in uspeli ohraniti svojo neodvisnost samo tisti turistični kraji na območju Alp, ki bodo naravo in krajino razumeli kot najpomembnejšo naložbo ter razvili alternative k enostranskemu smučarskemu turizmu. Nadaljnje informacije o temi, ki se nanašajo na posamezen jezikovni prostor alpske regije, boste našli v drugih jezikovnih razlicicah dosjeja.

Več…

11.02.2010

Sodobna Arhitektura v Alpah

Sodobna Arhitektura v Alpah

Značilen alpski način gradnje se že od nekdaj ravna po potrebah prebivalcev, po nujnosti preživetja. Gre za arhitekturno smer, ki jo narekujejo omejitve in posebnosti pokrajinskih območij. Stare stavbe, ki veljajo danes za značilne, tradicionalne, niso rezultat odločitev ljudi, temveč posledica življenjske nujnosti. Različna naselja, hiše, hlevi, verski objekti in dopolnilne stavbe torej niso bili zgrajeni skladno s posebnimi arhitekturnimi stilnimi smermi kakor tudi ne na podlagi osebnih predstav, temveč je bilo treba pri njihovi graditvi slediti zavezujočim kriterijem in se opirati na nujno potrebno ravnotežje. Ali potemtakem v Alpah obstaja sodobna arhitektura? Da bi lahko odgovorili na to vprašanje, si moramo najprej zastaviti naslednji vprašanji: kaj pomeni "sodobno" v arhitekturi? Nadaljnje informacije o temi, ki se nanašajo na posamezen jezikovni prostor alpske regije, boste našli v drugih jezikovnih razlicicah dosjeja.

Več…

11.02.2010

Ekoturizem v Alpah

Ekoturizem v Alpah

V Alpah že obstajajo številne oblike sonaravnega turizma, ki ga je glede nekaterih načelnih ciljev mogoče povsem primerjati z ekoturizmom. Sicer pa ima sonaravni turizem v Alpah velike možnosti za ustvarjanje dobička in to v vseh segmentih dejavnosti, ne razpolaga pa s tako veliko stopnjo rasti, kot je značilna za ekoturizem na svetovni ravni. Obstaja cela vrsta znamenj, ki opozarjajo na to, da bo v prihodnjih letih na območju Alp pomen ekoturizma vedno večji. Sedanja razprava o ekoturizmu bi lahko odgovorne na področju turistične politike spodbudila, da skupaj z lokalnim prebivalstvom temeljito razmislijo o izdelavi skupne strategije za razvoj sonaravnega turizma v Alpah. Nadaljnje informacije o temi, ki se nanašajo na posamezen jezikovni prostor alpske regije, boste našli v drugih jezikovnih razlicicah dosjeja.

Več…

15.12.2009

Gradnja ter sanacija in podnebne spremembe

Gradnja ter sanacija in podnebne spremembe

Pričujoči CIPRA compact ponuja pregled različnih ukrepov gradnje in sanacije stavb, ki se na območju Alp izvajajo za varstvo podnebja ter za prilagajanje na podnebne spremembe. V publikaciji CIPRA poudari eno svojih osnovnih sporočil: sancacija stavb predstavlja izjemni prispevek k varstvu podnebja. Pri novogradnjah se mora uvesti obveznost upoštevanja pasivnega standarda. Hiša prihodnosti bo energijo celo sama proizvajala! Zanimive projekte na to temo najdete na http://www.cipra.org/sl/cc.alps/rezultati/ukrepi Nadaljnje informacije o temi, ki se nanašajo na posamezen jezikovni prostor alpske regije, boste našli v drugih jezikovnih razlicicah dosjeja.

Več…