Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Dosjeji

Podnebne spremembe

Skipiste

Zlasti nižje ležeča smučišča so se zaradi pomanjkanja snega znašla v hudi stiski. © www.oekologische-forschung.de

Osnovno poročilo Podnebne spremembe in Alpe prinaša pregled razmer na področju vplivov podnebnih sprememb v Alpah in morebitnih rešitev za njihovo zmanjšanje. Poročilo je bilo napisano leta 2002, vendar pa se je od takrat dalje na tem področju marsikaj spremenilo: poglobilo se je poznavanje problematike podnebnih sprememb, uresničeni pa so bili tudi številni ukrepi za zmanjšanje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Nadaljnje informacije, kot so publikacije, novice in povezave, se vsebinsko stalno obnavljajo, prenovljena izdaja osnovnega poročila bo izšla konec leta 2010. V okviru projekta cc.alps - mislimo korak naprej je CIPRA za različna področja, kot so urejanje prostora, energija, turizem itd., pripravila osnovne dokumente, ki prinašajo pregled ukrepov za zmanjšanje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje v Alpah na posameznem področju. Osnovno poročilo Podnebne spremembe in Alpe si je mogoče presneti s te strani. Vsbinska poročila o podnebnih spremembah pa so objavljena na: www.cipra.org/sl/cc.alps/rezultati/compacts Nadaljnje informacije o temi, ki se nanašajo na posamezen jezikovni prostor alpske regije, boste našli v drugih jezikovnih razlicicah dosjeja.
Podnebne spremembe in Alpe - Poročilo — 300Kb
V ve č neodvisnih raziskavah je bila rekonstruirana srednja temperatura severne zemeljske poloble v zadnjem tiso č letju. Vir podatkov za tovrstne rekonstrukcije so naravni arhivi podnebnih razmer, kot so izvrtana ledena jedra, usedline in letnice dreves, pa tudi zgodovinski zapisi in zgodnje instrumentalne meritve. Rezultati so jasno pokazali, da je segrevanje ozra č ja v 20. stoletju od za č etka zadnjega tiso č letja edinstven pojav 1 .<br/>Za č etek industrializacije sovpada s koncem naravne hladne faze. Naravni in antropogeni procesi segrevanja se prekrivajo.<br/>V zadnjem stoletju je prišlo do velikega kopi č enja toplogrednih plinov, isto č asno je temperatura povsod po svetu porasla povpre č no za približno 0,3 °C do 0,6 °C, v Švici celo za nekaj ve č kot 1 °C.<br/>Na podlagi scenarijev iz podnebnih modelov lahko pri č akujemo, da se bodo do leta 2100 spremembe podnebja še naprej stopnjevale, da se bo povpre č na globalna temperatura zvišala za nadaljnjih 1,5 °C do 5 °C in da se bo morska gladina dvignila za 50 cm.