Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju

05.10.2022
Podnebni in okoljski izzivi zahtevajo informiran odziv. Okvir vključevanja okoljevarstvenih ciljev in metod v predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje predstavljajo nacionalne Smernice vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (VITR); s sodelovanjem v projektu Podnebni cilji v vzgoji in izobraževanju pri prenovi smernic sodelujemo tudi pri CIPRI Slovenija.
Image caption:

Stanje in dejavnosti na področju okoljskih vsebin v izobraževanju so neposredni odraz razvoja izobraževalne politike v Sloveniji in stanja institucionalnega sistema, ki izobraževalno politiko izvaja. V osnovno in srednješolskem sistemu so okoljske vsebine vključene v potrjene izobraževalne programe in učne načrte.

Obravnavajo se v okviru okoljske vzgoje (ki ima daljšo tradicijo) in novejše vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (VITR). Ta je bila uvedena v osnovno in srednješolsko izobraževanje s prenovo izobraževalnih programov, ki je potekala v obdobju 2005 – 2010. Zaradi avtonomije visokošolskih programov poteka razvoj študijskih programov organsko in po načelu od spodaj navzgor, zato nimamo usklajenega uvajanja okoljskih vsebin v visokošolsko izobraževanje.

Ker pa se zahteve po usklajenem ter informiranem odzivu družbe na izzive podnebnih sprememb povečujejo, Slovenija v okviru sklada za podnebne spremembe pripravlja:

  • posodobitev Smernic za vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj (VITR);
  • nadaljevanje sistematičnega in celostnega ovrednotenja izvajanja smernic za VITR;
  • na vseh področjih in ravneh vzgoje in izobraževanja s pregledom znanja in usposobljenosti – izdelava predlogov za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;
  • izvedba celostnih posodobitev učnih načrtov in drugih kurikularnih dokumentov ter drugih ukrepov za zagotovitev sistemskega okvira za VITR;
  • prevod posodobljenih ključnih mednarodnih dokumentov in strokovnih gradiv za področje VITR z ustreznimi prilagoditvami za Slovenijo in EU.

V tem okviru je Andragoški center Slovenije oblikoval projekt Podnebni cilji v vzgoji in izobraževanju (2022 - 2023).

Namen projekta je pospešeno, realno in racionalno odzivanje na delovanje in vse večja nihanja narave. Zapolniti želi vrzeli v znanju, da bi s svojimi odločitvami povzročali čim manj škode drugim in naravi. S sodelovanjem javnih zavodov na področju izobraževanja želijo doseči sinergije in povezavo podnebnih ciljev in vsebin z vzgojo in izobraževanjem za trajnostni razvoj. Želijo komunicirati o naravi, podnebnih spremembah in našem odzivanju nanje na več ravneh zahtevnosti.Temeljni cilj projekta je konceptualizirati način vključevanja podnebnih ciljev in vsebin v izobraževanje, oblikovati, izpeljati in ovrednotiti izobraževalni program, oblikovati nova in posodobiti obstoječa učna gradiva z novimi vsebinami o podnebnih spremembah in didaktičnimi pristopi za njihovo razumevanje in upoštevanje.

S projektnimi aktivnostmi bomo prispevali k posodobitvi Nacionalnih smernice VITR, podprli dobre prakse učenja odraslih in zasnovali demonstracijske prakse VITR, ki bodo kar najbolje vključile odziv na spreminjanje podnebja. Več o projektu tukaj.

Pri CIPRI Slovenija bomo pripravili izobraževanji o Modelu alpske šole, prispevali predloge za posodobitev smernic VITR ter sodelovali pri pripravi osnutka Načrta uvajanja VITR v izobraževalnih organizacijah v Sloveniji z vzpostavitvijo sistemskega pristopa k vzgoji in izobraževanju ter ozaveščanju o podnebnih spremembah in razvoju kompetenc za prehod v nizkoogljično gospodarstvo in družbo.

Image caption:

Projekt financira Ministrstvo za okolje in prostor s sredstvi Sklada za podnebne spremembe.