Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Projekti CLLD

1. USMERJANJE OBISKA V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU - SMER TNP

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije:  november 2018 – december 2020

Partnerji: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Javni zavod Triglavski narodni park, Turizem Bohinj, Občina Bohinj, Občina Kranjska Gora, CIPRA Slovenija

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 194.211,20 €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 134.237,34 €

Opis operacije: 

Celotna operacija Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku je neposredno in posredno namenjena ohranjanju narave in naravne dediščine, habitatov in biodiverziete, ki predstavljajo  potenciale za razvoj novih inovativnih turističnih in gospodarskih storitev ter produktov. V okviru operacije bomo usmerjali obisk z najbolj občutljivih in kritičnih območij znotraj parka na manj obremenjena območja in ustrezno urejana območja, ki lahko prenesejo večje obremenitve. Z usmerjanjem obiskovalcev iz visokogorja in občutljivih con Triglavskega narodnega parka (v nadaljevanju TNP) na obrobje parka bomo pripomogli k razvoju podeželskih območij s poudarkom na pospeševanju lokalnega razvoja podeželja. Operacija bo predstavljala podlage in priložnosti za gospodarski in turistični razvoj omenjenih področij.

V sklopu operacije bo ustvarjeno novo zeleno delovno mesto, ki bo po zaključku operacije preko koordinacije usmerjanja obiska na območju TNP-ja vezano predvsem na področje trajnostnega turizma.

Cilj operacije: 

 • zagotoviti ohranitev in razvoj naravne dediščine in habitatov ter biodiverzitete.

Namen operacije:

Namen operacije je s pomočjo vzpostavitve sistema za spremljanje obiska, analize zbranih podatkov, nabora ukrepov, smernic, izobraževanj, osveščanj, pilotne ureditve informacijskih točk, priprave vsebin za interpretacijo naravne in kulturne dediščine usmerjati obisk na območju Triglavskega narodnega parka (gorenjski del) iz visokogorja in občutljivih con TNP-ja na obrobje parka ter tako poskrbeti za ohranitev in razvoj naravne dediščine, habitatov in biodiverzitete ter vzpostaviti podlage za oblikovanje novih inovativnih (naravi prijaznih) turističnih produktov.

Aktivnosti operacije:  

 • metodologija za spremljanje obiska v TNP,
 • vzpostavitev sistema za spremljanja obiska na osnovi števcev obiska in zasnova ukrepov in orodij za usmerjanje obiska na območju TNP,
 • strokovno izobraževanje na temo spremljanja in usmerjanja obiska za upravljalce zavarovanih območij in drugo strokovno javnost,
 • pilotna ureditev informacijske točke,
 • priprava vsebine za interpretacijo naravne in kulturne dediščine ter ohranjanje narave, habitatov in biodiverzitete,
 • organizacija študijske ture,
 • priprava nabor predlogov in priložnosti za nadaljnje delo
 • spodbujanje trajnostne mobilnosti skozi različne aktivnosti na območju TNP.

Rezultati operacije:  

 • ustvarjeno novo delovno mesto,
 • urejene površine z zagotovljenimi trajnostnimi zelenimi pristopi za varovanje narave in okolja.

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP

Povezava na spletno stran PRP

Povezava na spletno stran LAS Gorenjska košarica 

 

 

 

2. POČAKAJ NA BUS

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije: januar 2019 – junij 2021

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Občina Bled, Občina Jesenice, Mestna občina Kranj, Občina Naklo, Občina Radovljica, Občina Tržič, Turizem Bohinj, CIPRA Slovenija

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 272.883,05 €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 187.405,25 € (85 %)   

Opis operacije: 

Namen operacije je pilotno vzpostaviti in zagotoviti trajnostno mrežo 26  kvalitetnih avtobusnih postajališč in 1 parkiriščem  vključno z izvedbo osveščevalnih akcij za prebivalstvo in deležnike  o pomenu trajnostne mobilnosti ter priporočili za večjo uporabo javnega prevoza v 6 občinah LAS GK (Bled, Jesenice, MO Kranj, Naklo, Radovljica, Tržič).

Cilji operacije: 

 • vzpostavitev mreže 26 kvalitetnih avtobusnih postajališč (z 1 parkiriščem v 6 občinah),
 • vzpodbuditi prebivalstvo in deležnike k uporabi trajnostnega transporta,
 • z razvojem trajnostne mobilnosti zagotoviti večjo uporabo javnega prevoza.

Aktivnosti operacije:

 • vodenje in promocija,
 • naložbe v avtobusna postajališča na območju 6 občin (26 postaj in 1 parkirišče),
 • zagon in trajnost mreže kvalitetnih avtobusnih postajališč z ukrepi za trajnostno mobilnost.

Rezultat operacije: 

zagon mreže kvalitetnih avtobusnih postajališč z ukrepi za trajnostno mobilnost.

 

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP

Povezava na spletno stran PRP

 

3. HITRO S KOLESOM

Sklad: ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj

Trajanje operacije: januar 2019 – junij 2021

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Občina Bled, Občina Jesenice, Mestna občina Kranj, Občina Naklo, Občina Radovljica , Občina Tržič, CIPRA

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 533.582,88 €, od tega vrednost ESRR 249.991,60 € (80 %)

Opis operacije: 

Z vzpostavitvijo mreže izposoje koles v 6 občinah območja LAS bomo prispevali k razvoju trajnostne mobilnosti in spreminjanju navad prebivalstva v smeri  večje uporabe nizkoogljičnega transporta in javnega prevoza. Le to bo prispevalo k ohranitvi okolja, zmanjševanju CO2 in ohranitvi biodiverzitete na v urbanih naseljih, hkrati pa bo z novimi storitvami trajnostnega transporta prispevala tudi k razvoju trajnostnih zelenih delovnih delovnih mest.

Cilji operacije:

 • vzpostavitev prve regijske mreže izposoje koles v urbanih naseljih 6 občin,
 • preko ozaveščevalnih akcij vzpodbuditi prebivalstvo in deležnike k uporabi trajnostnega transporta (koles) v posamičnem kraju in za prevoz do drugih urbanih naselij ter postaj javnega prometa,
 • priporočila za nadaljnji razvoj mreže izposoje koles in priporočil za šole zagotovili nadaljnji razvoj regijske mreže izposoje koles.

Aktivnosti operacije:

 • vodenje in promocija,
 • naložbe v info točke za izposojo koles, ki bodo osnova za zagon delovanja mreže izposoje koles,
 • naložbe v opremo – mrežo izposoje koles,
 • izgrajena infrastruktura za mrežo izposoje koles na območju 6 občin (14 postaj),
 • zagon mreže z akcijami za osveščanje prebivalstva o pomenu trajnostne mobilnosti,
 • pripravljena bodo priporočila za šole (za 6 okolišev v 6 občinah partnericah),
 • študija za razvoj mreže izposoje koles na območju LAS.

Rezultat operacije:

mreža izposoje koles na območju LAS.

Koristne povezave:

Evropska kohezijska politika v Sloveniji

Evropski sklad za regionalni razvoj