Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Varstvo in razvoj krajine

S projektom Varstvo in razvoj slovenske krajine: Izhodišča za oblikovanje krajinske politike  želimo opozoriti na  zmanjševanje kakovosti in razvojne vrednosti slovenske krajine kot skupnega razvojnega vira, ki smo ji priča v zadnjih desetletjih in  predstaviti  možnosti  za celovito varstvo, načrtovanje in upravljanje krajine, ki jih odpirata   priprava in sprejem Krajinske politike Slovenije.

Krajina je omejen naravni vir, zato potrebuje vzdržno in skrbno varovanje, upravljanje in načrtovanje. Krajina je del slovenske in evropske kulturne in naravne dediščine ter vrednota, ki bistveno prispeva k utrjevanju prepoznavnosti in identitete državljanov, prispeva k človekovi kakovosti bivanja ter med drugim predstavlja tudi gospodarski potencial.

Z Evropsko konvencijo o krajini (EKK) je Svet Evrope želel zagotoviti inštrument, ki bo omogočil enotno varstvo, upravljanje in načrtovanje vseh evropskih krajin. V Sloveniji je EKK v veljavi od leta 2004, vendar država še ni sprejela Krajinske politike, ki bi EKK operacionalizirala. Z aktualnim stanjem smo izjema v evropskem prostoru, saj so države podpisnice Evropske konvencije o krajini, krajinske politike večinoma sprejele in jo intenzivno izvajajo.

Med drugim menimo, da država še ne prepoznava krajine kot strateškega razvojnega vira kar se kaže v neskladnosti resorjev in sektorjev pri upravljanju prostora, odsotnosti mehanizmov urejanja krajine v prostorskih aktih, nadzoru nad izvajanjem posegov v prostor ter ukrepih za vzdrževanje in ohranjanje krajin. V Sloveniji smo priča razvrednotenju krajine ki ga povzročajo : 

  • razpršena gradnja v predmestjih in na podeželju,
  • tipološko neustrezna pozidava na vinogradniških območjih,
  • oglaševanje v javnem prostoru,
  • gradnja novih turističnih kapacitet in funkcionalnih kmetijskih objektov,
  • opuščanje primarne rabe in zaraščanje,
  • zanemarjanje in nestrokovno vzdrževanje zelenih površin v urbanem okolju ...

V projektu navedeno problematiko naslavljamo preko sledečih aktivnosti:

  1. Priprava strokovnih izhodišč za oblikovanje Krajinske politike Slovenije preko analize stanja in primerjalne analize tujih praks, oblikovanje fokusne skupine ter štirih tematskih delavnic (upravljanje zavarovanih območij, razvoj podeželja, dediščinske krajine, turistični razvoj).
  2. Intenzivno vključevanje strokovne javnosti v oblikovanje predlogov ciljev in ukrepov Krajinske politike Slovenije.
  3. Organizacija delavnic za širšo javnost z namenom ozaveščanja in promocije krajine.
  4. Vzpostavitev spletnega portala namenjenega Krajinski politiki Slovenije, ki bo služil kot platforma pri nadaljnjih aktivnostih usklajevanja, izdelovanja in sprejemanja Krajinske politike Slovenije.

Projekt »Varstvo in razvoj slovenske krajine« izvajajo

DKAS, društvo krajinskih arhitektov Slovenije, Inštitut za politike prostora, IPoP  ter CIPRA, društvo za varstvo Alp.

Projekt sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor, iz sredstev podnebnega sklada.