Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Pismo ministru za okolje in prostor v imenu Koalicije nevladnih organizacij za ohranitev Triglavskega narodnega parka

10.03.2007

 

Ljubljana, 9. 3. 2007

 v  imenu Koalicije nevladnih organizacij za ohranitev Triglavskega narodnega parka

G. Janez Podobnik, minister

Ministrstvo za okolje in prostor

Dunajska c. 48

1001 Ljubljana

Tel.: 01/ 478 7400

e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

 

Zadeva:           Poziv za sprejem nujnih ukrepov za zavarovanje naravnih in kulturnih vrednot na območju Triglavskega narodnega parka (TNP) in za izvajanje prostorske politike, ki bo spoštovala mednarodno uveljavljene kriterije za narodni park  

 

Koalicija nevladnih organizacij za ohranitev Triglavskega narodnega parka je po posvetu “Prihodnost TNP”, Ljubljana, 09.02.2007, ki se ga je udeležilo 120 udeležencev, članov številnih nevladnih organizacij, ki so članice Koalicije za TNP, predstavnikov državnih institucij, strokovnih in znastvenih organizacij ter dveh strokovnjakov za zavarovana območja: Davida Shepparda, vodje programa za zavarovana območja IUCN iz Švice in Dr. Michael Vogel-a, predsednika Alpske mreže zavarovanih območij in direktorja Narodnega parka Berchtesgaden iz Nemčije, sklenila da ponovno javno pozove Ministra za okolje in prostor naj zagotovi takojšnje učinkovito ukrepanje za preprečitev škodljivih dejanj za naravno in kulturno dediščino na območju Triglavskega narodnega parka in ustrezno obveščenost in vključenost prebivalstva v nastajanje novega zakona o narodnem parku, saj zaradi dolgotrajnega postopka sprejemanja novega zakona nastajajo vedno novi konflikti.

Spoštovani gospod minister, javno Vas pozivamo:

1/         da zagotovite, da pristojne institucije oblasti, predvsem pa Inšpektorat RS za okolje in prostor, s kar najbolj učinkovitimi ukrepi takoj zaustavijo nezakonite posege v TNP ter zagotovijo, da se njihove zakonite odločbe tudi izvajajo. Pospeši naj se reševanje zatečenih postopkov proti vsem kršiteljem zakonov in drugih predpisov na območju narodnega parka in ne samo proti nekaterim posameznim domačinom, kot to kažejo posamezni primeri dosedanje prakse. Pri tem posebej opozarjamo na nesprejemljivost kakršnih koli izjem pri izdaji dovoljenj, ki bi bili določeni v novem zakonu o prostorskem načrtovanju in bi podaljšali agonijo škodljivega in nezakonitega poseganja v prostor in s tem uničevanja naravne in kulturne dediščine (razne vlake, traktorske poti, spreminjanje značaja planšarskih objektov in planšarij, posegi na območju naravnega spomenika Bohinjsko jezero, itd.), pri čemer imamo v mislih tudi prehodne določbe tega zakona. Kot nedvomno veste, so  nezakoniti posegi v TNP javnosti dobro znani in kronologija teh posegov ter nemoči in ignorance oblasti v zvezi z njimi je javnosti dostopni na ustreznih spletnih straneh članic Koalicije za TNP;

 

2/         da še pred sprejemom zakona o prostorskem načrtovanju zagotovite, da bosta Direktorat za okolje (predvsem pa njegova Sektorja za politiko ohranjanja narave in za zavarovana območja) in Direktorat za prostor uskladila svoje poglede in tolmačenja glede prednosti varstva pred ostalimi posegi, kar je me drugim zahteva Zakon o ohranjanju narave (ZON) in habitatna direktiva EU. Pri tem zahtevamo, da dobi javnost nedvoumno izjavo MOP glede presoje sprejemljivosti planov in posegov na območju zavarovanih območij in Natura 2000. Želimo natančen odgovor in utemeljitev ali bo, in kakšen bo, vpliv zakona o prostorskem načrtovanju na zavarovana območja z novo ureditvijo prenehanja uporabe oziroma veljavnosti nekaterih določb ZVO-1, …  “saj se po novem zakonu presoja vplivov na okolje za prostorske akte ne bo več izvajala, ampak bodo vsi (razen državnega strateškega prostorskega načrta) predmet celovite presoje vplivov na okolje.” To vprašanje se postavlja tembolj upravičeno, ker je v nastajanju nov načrt upravljanja TNP, ki pa bo vnesel nove elemente v prostorsko načrtovanje na tem območju in naj bi tudi vplival na bodoče izvajanja prostorske politike v TNP. Dosednja ureditev in praksa na področju prostorskega načrtovanja in posegov v prostor je bistveno prispevala k neustreznemu in neučinkovitemu varstvu naravnih in kulturnih vrednot na območju TNP in nujno je, da se zaustavi agonija pri prostorskem urejanju, ki traja že preveč dolgo, ko niti ZON niti obstoječi zakon o TNP nimata mehanizmov, ki bi lahko zavrli sedanji trend za naravno in kulturno dediščino in krajinske kakovosti škodljivega poseganja v prostor, v mnogih primerih tudi nezakonitega;

 

3/         da se vzporedno s pripravo zakona pripravi vizija/strategija in konkreten program trajnostnega razvoja za občine, katerih deli so na območju TNP. To niso samo strokovna vprašanja pač pa mora o tem odločiti Vlada hkrati, ko bo določila besedilo novega zakona o TNP. Koalicija ponovno zahteva jasno opredelitev Vlade do razvojnih programov in zagotovitev sredstev za skladen razvoj parkovnih občin. Sedanje, več kot štiriletno obdobje »brezvladja«, ko je v pripravi nov zakon o TNP, koristi le nosilcem idej in kapitala, ki želijo tudi to območje spremeniti v neke vrste “Disneyland-a“, kot ga že ponujajo v mnogih drugih delih Slovenije, hkrati pa povzroča vedno nove zaplete in spravlja v negotovost tako prebivalce na območju TNP kot tudi zainteresirano civilno družbo glede nadaljnje usode narodnega parka;     

          

4/         da bodo določene zunanje meje parka in notranje coniranje le na podlagi kart na katerih bodo prikazane in upoštevane naravne vrednote (neživa narava, biotopi, ekosistemi, gozd, rastlinstvo, živalstvo, vode), Natura 2000 in vsi posamično zavarovani naravni spomeniki, itd., kulturna in duhovna dediščina, krajina, infrastruktura (podzemna in nadzemna), vključno z vsemi vodnimi zajetji in drugimi vodnimi zgradbami, HE, električnimi in telefonskimi napeljavami, vsi prostorski načrti, ki so še veljavni in po katerih se izdajajo dovoljenja za posege v prostor, urbanizirana območja, planinske koče, planšarije, posamezne kmetije in vikend naselja oziroma razpršeni vikendi, ter posebej vsi nezakonito zgrajeni objekti in naprave, vse pa na parcelo natančno. Na posvetu prikazana dobra praksa na primeru NP Berchtesgaden bi nujno morala dobiti ustrezen odziv tudi v primeru TNP. Koalicija za TNP  tudi vztraja, da jo vključite v pripravo teh podlag in v pripravo konkretnega predloga meja narodnega parka in notranjega coniranja. Pozivamo Vas tudi, da zagotovite javnost in dostopnost do vseh vrst kart, ki bodo podlaga za določanje meja oziroma za coniranje;

 

5/         da pospešite postopek izdaje odločb o podelitvi statusa društva, ki delujejo v javnem interesu na področju ohranjanja narave pomembnejšim NVO z dolgoletno tradicijo uspešnega delovanja na področju ohranjanja narave, za kar se bodo zavzele tudi posamezne članice Koalicije za TNP.

  

V pričakovanju, da boste neposredno vplivali na razrešitev zgoraj navedenih vprašanj, Vas najlepše

pozdravljamo,

 

Jernej Stritih

Predsednik CIPRA Slovenija

  

Člani Koalicije za ohranitev Triglavskega narodnega parka: CIPRA Slovenija, Društvo Mountain Wilderness Slovenije, Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije, Društvo za okolje, družbo, naravo in zdravje Ljubljana, DOPPS - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Društvo za permakulturo Slovenije, Društvo za varstvo okolja Bled, Gorenjsko ekološko združenje, Iniciativni odbor za ohranitev Triglavskega narodnega parka, Naša Slovenija/Slovenia Nostra, Planinsko društvo Domžale, Planinsko društvo RTV Ljubljana, Zavod za oživitev civilne družbe, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti ZRC SAZU, Zveza društev za varstvo okolja, Zveza ekoloških gibanj – ZEG, Zveza geografskih društev Slovenije, Zveza hortikulturnih društev v Sloveniji, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Slovenska konferenca Svetovnega slovenskega kongresa, Planinsko društvo Jakoba Aljaža Maribor

 

V vednost: Vlada RS

      Javnost preko medijev in spletnih strani