Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Prihodnost v Alpah

14.07.2004
«Prihodnost v Alpah» je široko zastavljen projekt Mednarodne komisije za varstvo Alp (CIPRA) za upravljanje znanja, katerega cilj je spodbujanje trajnostnega razvoja Alp. Da bi si izmenjali in v praksi preizkusili izkušnje in strokovno znanje ter s tem podali pobude za uveljavitev trajnostnega razvoja na območju Alp, se morajo ljudje, podjetja in inštitucije med seboj povezovati. Projekt, s katerim CIPRA prispeva k uresničevanju Alpske konvencije, se je začel julija 2004, zaključil pa se bo decembra 2007. Koordinacijo izvajanja v Sloveniji bo vodila CIPRA Slovenija. Vse pomembne aktivnosti in informacije izvajanja projekta v Sloveniji bodo objavljene na teh spletnih straneh.

Razširjanje praktičnega znanja

«Prihodnost v Alpah» podpira obstoječe in nove pobude, ki med seboj usklajujejo interese varstva narave, potrebe prebivalstva in znanstvene cilje. Nova spoznanja znanstvenih raziskav in praktične izkušnje se zbirajo, vrednotijo in pripravijo v obliki, da jih je mogoče uporabiti v praksi (alpKnowhow). Dostopnost izsledkov številnim deležnikom zagotavlja projektni del alpService. Projektni del alpPerformance pa pilotnim projektom trajnostnega razvoja, kjer se bodo uporabljala ta znanja, zagotovlja podporo in spremljanje njihovega izvajanja.

Trajnostni razvoj v šestih vsebinskih sklopih

«Prihodnost v Alpah» obravnava šest vsebinskih področij: to so ustvarjanje dodane vrednosti na regionalni ravni, socialna kompetenca, zavarovana območja, mobilnost, nove oblike odločanja ter vpliv in nadaljnji razvoj politik in predpisov.

Zbirka znanja: alpKnowhow

Okoli 40 strokovnjakinj in strokovnjakov iz vseh alpskih držav je v prvi fazi projekta alpKnowhow, ki je trajala nekaj mesecev, za vsako projektno temo zbralo in analiziralo aktualno znanje, kot je zajeto v ustreznih raziskavah in publikacijah, ter izkušnje, pridobljene pri izvajanju vzorčnih projektov. Za postopek izbora znanja v projektu «Prihodnost v Alpah» je bil izdelan poseben sistem ocenjevanja.
Rezultati, pridobljeni v projektnem delu alpKnowhow, so v angleškem jeziku dostopni tukaj.

Prenos znanja prek osebnih stikov in medijev

Zbrano znanje naj bi se uporabljalo dolgoročno, zato se v projektnem delu alpService v večjezikih oblikujejo različne oblike ponudbe, ki so prilagojene vsakokratnim potrebam in bodo na voljo deležnikom v praksi oz. raziskovalni sferi. Delavnice za multiplikatorje iz regij, ki jih «Prihodnost v Alpah» organizira v sodelovanju s profesionalnimi partnerskimi inštitucijami, omogočajo poglobitev tem in izmenjavo čezmejnih izkušenj. Druga možnost za osebne stike so mednarodni posveti in konference, na katerih sodeluje projekt «Prihodnost v Alpah».
Rezultate projekta «Prihodnost v Alpah» bo CIPRA v tiskani obliki predstavila v 3. poročilu o Alpah, informativnem biltenu «CIPRA-Info» ter strokovnih publikacijah. Širša javnost bo o projektu seznanjena v dnevnem časopisju.
Dostop do zbranih informacij je možen v e-obliki prek projektnega biltena in te podatkovno podprte spletne strani, uporabniki interneta in drugi uporabniki pa lahko na spletnih straneh sodelujejo npr. prek forumov.

Uporaba rezultatov v projektih in mrežah

Že v prvi polovici izvajanja projekta sta iz «Prihodnosti v Alpah» izšla dva večja mednarodna projekta, ki sodita v projektno fazo alpPerformance, v kateri deležniki v svojih regijah uporabljajo rezultate, pridobljene v okviru «Prihodnosti v Alpah».
Cilj prvega projekta, tj. Network Enterprise Alp (NENA), ki je bil odobren v okviru programa INTERREG III B in pri katerem sodeluje deset partnerjev iz vseh alpskih držav, je vzpostaviti vsealpsko mrežo malih in srednje velikih podjetij ter podpreti podjetja, katerih dejavnost je usmerjena v trajnostni razvoj.
Drugi projekt je DYNALP2 , ki ga izvaja Omrežje občin «Povezanost v Alpah» in v okviru katerega alpske občine v praksi uresničujejo priporočila «Prihodnosti v Alpah».

Prenos datoteke: Informativni prospekt (pdf, 400 kb)

"Prihodnost v Alpah" je projekt, ki ga izvaja Mednarodna komisija za varstvo Alp CIPRA in financira Sklad za varstvo narave MAVA. CIPRA s projektom prispeva k uveljavljanju trajnostnega razvoja na območju Alp in uresničevanju Alpske konvencije.