Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Koalicija za trajnostno prometno politiko - mreža PlanB za Slovenijo

20.01.2018
Koalicija za trajnostno prometno politiko (KTPP) je neformalno združenje organizacij in posameznikov, ki si prizadeva za trajnostno prometno politiko v Sloveniji. Spremlja in se odziva na aktualne procese v slovenski in evropski prometni politiki in hkrati povečuje medsebojno informiranost o dogajanju na prometnem področju.

Kaj sploh je trajnostna mobilnost?

Image caption:
Intermodalnost je trajnostna mobilnost.

Trajnostna mobilnost je premikanje na trajnosten način, kar vključuje hojo, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa in alternativne oblike mobilnosti. Cilj trajnostne mobilnosti je zagotavljanje učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse, pri čemer je poudarek na omejevanju osebnega motornega prometa in porabe energije ter na spodbujanju trajnostnih potovalnih načinov (MzI, 2017). 

Promet je kljub velikemu napredku in dvigu življenjske ravni postal resna grožnja okolja in kakovosti življenja v mestih in podeželju. V Sloveniji so se emisije iz prometa od osamosvojitve podvojile in predstavljajo okoli 30 % vseh emisij toplogrednih plinov. V urbanih okoljih je postal promet glavni onesnaževalec ozračja (prašni delci, dušikovimi oksidi in ozon) in zelo pomemben dejavnik preoblikovanja prostora. Z ukrepi prometne politike moramo zagotoviti, da je potreba vsakogar po premikanju zadovoljena, vendar ob nižjih stroških in manjših stranskih učinkih, tveganju in porabi naravnih virov.

V Sloveniji moramo na poti proti trajnostno mobilni družbi udejaniti naslednje ukepe: 

 • spodbujanje in omogočanje varne ter udobne aktivne mobilnosti (kolesarjenja in pešačanja),
 • omogočanje in promocija intermodalnosti (torej kombinrana uporaba različnih prevoznih sredstev od točke A do točke B), 
 • razvoj in spodbuda uporabe zanseljivega in ugodnega javnega potniškega prometa,
 • izboljšanje pogojev za dejavnost prevozov in za varnost v prometu
 • odgovorna raba avtomobila (solastništvo, sopotništvo, prevozi na klic...) 

Dokumenti prometne politike v Sloveniji

Bela knjiga o prometu

Leto 2001: Bela knjiga o prometu

Leto 2006: Za mobilno Evropo (pregled napredka in ocena bele knjige o prometu iz leta 2001)

Leto 2011: Naslednja bela knjiga: Načrt za enotni evropski prometni prostor, ki se osredotoča na delo, ki je še potrebno za dokončno oblikovanje notranjega trga na področju prometa. Med drugim se osredotoča na: 

 • vzpostavitev integriranih transportnih omrežij, ki združujejo različne načine prevoza,
 • vzpostavitev multimodalnih središč (vozlišč različnih načinov prevoza) ter odpravo tradicionalnih ozkih grl, povezanih s tehničnimi ali upravnimi dejavniki, ali s težavami z zmogljivostjo,
 • izboljšanje infrastrukture v državah, ki so se EU pridružile po letu 2004,
 • pomen raziskav, inovacij in naložb v promet, ki bodo v prihodnosti omogočile neodvisnost od nafte ter sektorju omogočile dosego zahtevanih ciljev glede zmanjšanja emisij CO2, ne da bi se zmanjšala mobilnost.

 

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije (Intermodalnost: čas za sinergijo)

Resolucija o prometni politiki, sprejeta leta 2006, v izhodiščih, vizijah, ciljih in ukrepih določa temeljne usmeritve za področje prometa v Republiki Sloveniji. Opredeljuje, da bo za izvedbo tega dokumenta vlada pripravila izvedbene dokumente, v katerih bo določila merljive in konkretne cilje ter aktivnosti za njihovo doseganje, pristojnosti in odgovornosti, izvajalce aktivnosti in finančno časovno perspektivo. Cilji prometne politike na nacionalni ravni, ki jih določa, so:

 1. internalizacija zunanjih stroškov, ki jih povzroča promet,
 2. doseganje družbenega optimuma v delu, ki se nanaša na prometni sektor,
 3. povečanje prometne varnosti in varovanja,
 4. učinkovita poraba energije in čisto okolje,
 5. povečanje obsega in kakovosti javnega potniškega cestnega in železniškega prometa,
 6. prenos blaga v tranzitu na železnico,
 7. usklajeno delovanje celotnega transportnega sistema,
 8. vzpostavljanje arhitekture inteligentnih transportnih sistemov z uveljavljanjem regionalnih, nacionalnih in evropskih specifičnosti, usmeritev ter interesov,
 9. ozaveščanje in informiranje prebivalstva o trajnostni mobilnosti,
 10. zagotovitev potrebne prometne infrastrukture tako za kopenski kot tudi pomorski in zračni transport, ki bo sledil načelom trajnostnega in skladnega regionalnega razvoja,
 11. zagotovitev zanesljivega, varnega, cenovno konkurenčnega in okolju prijaznega transporta v tovornem in potniškem prometu,
 12. optimalno izkoriščanje razpoložljivih virov,
 13. vzpostavitev delovanja učinkov tržnega gospodarstva,
 14. deregulacija posameznih podsistemov prometa in prodaja državnih lastniških deležev, skladno z obstoječo zakonodajo, kjer ni ogrožen javni interes, zasebni ponudniki pa z načelom tržnega gospodarstva lahko zagotovijo konkurenčnejšo in kakovostnejšo storitev, pri čemer se stopnja varnosti ne sme znižati,
 15. natančno usmerjanje fiskalnih ukrepov za zagotavljanje tistih storitev, ki jih z načeli tržnega gospodarjenja ni mogoče zagotoviti samih po sebi.

Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 (Strategija)

Strategija, ki jo je sprejela Vlada RS leta 2015, opredeljuje vizijo prometne politike, ki je tako del skupne vizije države in hkrati potrebni pogoj za njeno delovanje. Opredeljena je kot zagotavljanje trajnostne mobilnosti prebivalstva in oskrbe gospodarstva. Ta opredelitev izhaja iz osnovne dejavnosti prometa in prevoza, ki pomenita premeščanje oziroma premikanje ljudi, blaga in informacij v prostoru in času. Beseda »zagotavljanje« pomeni, da bo država z ukrepi prometne politike poskrbela za trajnostno mobilnost prebivalstva in tudi za trajnostno oskrbo gospodarstva. Beseda »trajnosten« se nanaša na učinkovito delovanje prometnega sistema, ki deluje v presečišču okoljskega, socialnega in ekonomskega vidika.

Cilji za doseganje vizije so:

 • izboljšati mobilnost in dostopnost;
 • izboljšati oskrbo gospodarstva;
 • izboljšati prometno varnost in varovanje;
 • zmanjšati porabo energije;
 • zmanjšati stroške uporabnikov in upravljavcev;
 • zmanjšati okoljske obremenitve.

Strategija opredeljuje prihodnje prometne ukrepe, ki se ne tičejo le infrastrukture, temveč tudi organiziranosti, vodenja prometa, prometne varnosti in voznega parka:

 • 29 ukrepov za železnice,
 • 37 ukrepov za ceste,
 • 22 ukrepov za javni potniški promet oziroma trajnostno mobilnost,
 • 14 ukrepov za vodni promet (morje in celinske plovne poti) in
 • 6 ukrepov za letalstvo.

Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v RS (Nacionalni program)

Nacionalni program, sprejet leta 2016, predstavlja izvedbeni dokument, ki določa posamezne ukrepe, podrobnejše aktivnosti, način izvajanja, potrebna finančna sredstva, roke in nosilce za izvedbo prometnih ukrepov iz Strategije. V nacionalnem programu je navedena dinamika vlaganj po posameznih področjih prometa, in sicer za cestni promet, železniški promet, trajnostno mobilnost, vodni promet in zračni promet.

 

Operativni načrt vlaganj v promet in  prometno infrastrukturo za obdobje od leta 2018–2023

Ministrstvo, pristojno za promet, je pristojno za pripravo 6-letnih načrtov vlaganj v promet in prometno infrastrukturo, ki jih nato vsako leto posreduje v potrditev Vladi RS. 6-letni načrt morajo upravljavci redno spremljati in ga vsako leto novelirati ter ga predložiti ministrstvu, pristojnemu za promet, ta pa ponovno v potrditev Vladi RS. Gre za t.i. drsne načrte s pomočjo katerih bi nosilcem investicij olajšali njihovo izvajanje in temu področju zagotovili stabilnost. Prvi tak dokument za obdobje 2018–2023  je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo januarja 2018 (predlog dokumenta). V Operativnem načrtu so predvidena skupna vlaganja (za vsa področja prometa) v vrednosti 5.893,58 milijonov eurov.

Celostne prometne strategije

Celostne prometne strategije, ki jih ima danes sprejetih preko 60 občin, so ključna orodja novega pristopa k načrtovanju prometa. Prizadevajo si rešiti izzive občin, ki so povezani s prometom, s čimer jim pomagajo uresničiti njihove ključne razvojne potenciale. Usmerjene so k spodbujanju hoje, kolesarjenja, uporabe javnega prevoza in drugih alternativnih oblik trajnostne mobilnost na račun omejevanja osebnega prometa.

 Na podlagi celostne prometne strategije lahko občine pridobijo sredstva za ukrepe kot so ureditev varnih dostopov do postaj in postajališč JPP, ureditev stojal in nadstrešnic za parkiranje koles, ureditev kolesarskih stez in pločnikov, vzpostavitev sistema P+R.

 

Viri:

Evropska komisija. 2011. Bela knjiga. Načrt za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu. Dostopno na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:SL:PDF

Evropska komisija. 2014. Promet, Povezovanje evropskih državljanov in podjetij.  Luxembourg: Urad za publikacije Evropske unije: 20 str.

Predlog 6-letnega načrta vlaganj v promet in prometno infrastrukturo. Dostopno na: https://skupnostobcin.si/novica/predlog-6-letnega-nacrta-vlaganj-v-promet-in-prometno-infrastrukturo/

Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030. 2017. Ljubljana, Ministrstvo za infrastrukturo. 136 str.

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije (Intermodalnost: čas za sinergijo) (Uradni list RS, št. 58/06). Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO14

Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030. Ljubljana, Ministrstvo za infrastrukturo. 265 str.

Trajnostna mobilnost. Ministrstvo za infrastrukturo. Dostopno na: http://www.mzi.gov.si/si/delovna_podrocja/trajnostna_mobilnost_in_prometna_politika/trajnostna_mobilnost/

Vrčko, M. 2005. Prometna politika in trajnostni razvoj. Trajnostna prometna politika v Sloveniji, prispevki mednarodnega posveta: str. 13–16. 

 

shranjeno pod: CIPRA projekt

Koaliciji za trajnostno prometno politiko se lahko pridružite tudi vi!

Image caption:

V kolikor bi se radi pridužili Koaliciji za trajnostno prometno politiko (v nadaljnem besedilu KTPP), nas prosim pošljite sporočilo na:.

Glavni cilj KTPP je zagotovitev trajnostne prometne politike na območju Republike Slovenije.