Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

GozdNega

Alpski sistem podnebnih ciljev 2050 za protokol Gorski gozd izpostavlja štiri ključne cilje, vsi pa so povezani z zdravstvenim stanjem gozda in prilagodljivostjo gozda na podnebne spremembe preko mnogoterih funkcij, ki jih gozdovi imajo. Za doseganje teh ciljev moramo z gozdovi trajnostno in sonaravno gospodariti.

Pahernikovi gozdovi, ©Jurij Diaci

S projektom GozdNega želimo problem neaktivnih lastnikov osvetliti tako med samimi lastniki gozdov kot tudi širši javnosti ter ob strokovni podpori interdisciplinarne-fokusne skupine najti mogoče rešitve. Oblikovati bomo inovativen model upravljanja z gozdovi, kjer bomo lastnike gozda izobrazili o negi gozda s poudarjeno socialno funkcijo ter okoljskih, družbenih in ekonomskih priložnostih takšnega vidika. Opravili bomo več pogovorov s strokovnjaki. Organizirali bomo posvet in oblikovali priporočila za izvajanje ciljev gorski gozd, namenjena strokovni in širši javnosti, novinarjem in odločevalcem ter kot ključno komunikacijsko aktivnost projekta organizirali dogodek Ogenj v Alpah, namenjen mladim.

 

Izhodišča:

Svet ministrstvo Alpske konvencije je 2018 sprejel dokumenta: 

Aktivnosti projekta GozdNega

  • izdelava elaborata in priprava treh infografik o podnebno odpornih gozdovih, negi gozda in aktivnem lastništvu, 
  • intervjuji s strokovnjaki s področja gozdarstva: Nevenka Bogataj (Andragoški center RS), Jože Prah (Zavod za gozdove Slovenije), Andrej Verlič (Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib) in Alojz Lipnik (Zavod za gozdove Slovenije).
  • oblikovanje strokovnega zavezništva in vzpostavitev interdisciplinarne - fokusne skupine z različnimi akterji s področja urejanja, nege in upravljanja gorskih gozdov v Sloveniji
  • organizacija in izvedba strokovne ekskurzije v Pahernikove gozdove za obstoječe in bodoče lastnike gozdov
  • izvedba inovativnega tečaja nege gozda s poudarjeno socialno funkcijo za obstoječe in bodoče lastnike gozdov
  • oblikovanje inovativnega modela upravljanja z gozdovi "Aktiven in opolnomočen lastnik - negovan in podnebno odporen gozd s socialno funkcijo"
  • organizacija in izvedba mednarodnega dogodka Ogenj v Alpah 2020
  • organizacija in izvedba posveta Mnogotere funkcije gozdov v luči podnebnih sprememb
  • oblikovanje priporočil za izvajanje ciljev gorski gozd (Sistem alpskih podnebnih ciljev 2050), namenjena strokovni in širši javnosti, novinarjem in odločevalcem

 

 

Partnerji: Združenje gozdarskih društev Slovenije - sekcija Prosilva, Javni zavod Triglavski narodni park, Posoški razvojni center

Trajanje projekta: januar - oktober 2020

Sofinancer: Ministrstvo za okolje in prostor RS s sredstvi Podnebnega sklada 

Projekt je podprt preko Javnega razpisa ta sofinanciranje projektov v podporo izvajanju Alpske konvencije v letu 2019 in 2020.