Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Mladinski svet

CYC (c) Darko Todorovic

Kdo smo?

Mladi z območja Alp, stari med 14 in 25 let. Prvi Mladinski svet CIPRE, ki ga sestavlja sedem mladih žensk, je bil oblikovan na skupščini delegatov CIPRE v Bolzanu, dne 10. oktobra 2013.


„Mladinski svet sestavljajo mladi iz čim več alpskih držav. Delegate imenuje skupščina delegatov CIPRE za dvoletno obdobje in jih napoti v mladinski svet. Najnižja starost delegatov pri imenovanju je običajno 14 let, najvišja pa 25 let. Mladinski svet se organizira sam v dogovoru z upravnim odborom in vodstvom CIPRE International.“ (Iz statuta CIPRE).

> trenutna zasedba

Vizija: Za čem stremimo?

Mladi, ki živijo na območju Alp, predstavljajo aktivne in odgovorne državljane in državljanke. Kritično presojajo, sprejemajo utemeljene odločitve in sooblikujejo prihodnost alpskega sveta. Med odločevalci in mladimi z območja Alp vlada medsebojno spoštovanje. Odločevalci se posvetujejo z mladimi, upoštevajo njihova mnenja in jih vključujejo v procese odločanja. Vključevanje sedanjih in prihodnjih rodov sodi v politične programe na lokalni, državni in evropski ravni.

Poslanstvo: Kako uresničiti zastavljeno vizijo?

Mladinski  svet CIPRE si prizadeva za povezovanje z mladinskimi organizacijami in omrežji lokalnih mladinskih predstavništev, s ciljem usposabljanja mladih, starih med 15 in 30 let,  ki živijo na območju Alp, za sodelovanje in soodločanje v pomembnih zadevah. Prizadevamo si za to, da bi vrstnicam in vrstnikom pomagali pri zastopanju njihovih interesov in okrepili njihov glas, da se bodo lahko odločno zavzemali za uresničevanje svojih stališč. Želimo jih navdihniti in ozavestiti o tem, da lahko igrajo koristno vlogo in da bodo lahko deležni zasluženega priznanja za doprinos k dobrobiti in blaginji družbe na globalni ravni.


„Mladinski svet je svetovalno telo organov, vodstva in pisarne CIPRE International. Mladinski svet svetuje CIPRI. Članom sveta sta zagotovljena podpora pri izvajanju lastnih projektov in strokovno svetovanje za razvijanje lastnih idej in interesov ter omogočen dostop do mednarodne mreže CIPRE. Člani mladinskega sveta imajo na skupščini delegatov, v predsedstvu in po predhodnem dogovoru v upravnem odboru pravico izraziti svoje mnenje in predložiti svoje predloge. Na mednarodni ravni ima mladinski svet svetovalno in proaktivno vlogo, poleg tega pa daje predloge za teme, ki so pomembne z vidika mladih in zanimive za CIPRO.“ (Iz statuta CIPRE )

Naše vrednote

  • Participacija: Vsi mladi imajo pravico do sodelovanja pri odločitvah, ki vplivajo na njihovo življenje na lokalni in mednarodni ravni ter pri obravnavanju tem, ki so pomembne z njihovega vidika.
  • Enakopravnost: Zahtevamo enakopravnost mladih. Vsak oz. vsaka od nas uživa enako mero spoštovanja.
  • Raznolikost: Mladi so različni. Krasijo jih različne želje in različna  mnenja. Omenjeno dejstvo se upošteva in podpira.
  • Priznanje: Mladi bodo za svoj prispevek k dobrobiti družbe upravičeno upoštevani kot enakopravni državljani in enakopravne državljanke – danes in v prihodnosti.

Strateški okvir 2013-2014

Mladinski svet bo deloval kot mednarodni usmerjevalni odbor in vodil dialog med mladimi z območja Alp, t. i. YOUTH ALPINE DIALOGUE o temah, ki zadevajo mlade. Dialog bo potekal na lokalni, državni  in mednarodni ravni. Mladinski svet bo opravljal pomembno nalogo pri izboru tem omenjenega  dialoga in pri koordinaciji svetovalnega procesa. Strokovnjaki iz lokalnih ustanov s področja  okoljskega izobraževanja in sorodnih organizacij bodo člane oz. članice poučili o temah in  pristopih na lokalni ravni. Razvita bo nova spletna platforma, ki bo namenjena objavljanju rezultatov, izmenjavi informacij ter oblikovanju omrežja za sodelovanje mladih in okoljsko izobraževanje.

Želiš sodelovati?

Izpolni pričujočo prijavnico (v angleškem jeziku) in na kratko opiši, zakaj želiš postati član/ica Mladinskega sveta CIPRE (CYC).