Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Dosjeji

Dosjeji online: zbirka informacij in stališč o relevantnih alpskih temah in dogodkih

Gradnja počitniških stanovanj v Alpah

14.12.2008
Gradnja počitniških stanovanj v Alpah

Gradnja počitniških stanovanj je pogosto tisto področje. Problematiko je zelo dobro povzel župan ene od francoskih turističnih občin: "Številne od naših turističnih občin danes ne živijo več od turizma, temveč od gradbeništva". Vprašanje, ali bosta take razmere v dolgoročnem pogledu lahko prenesla tudi pokrajina in regionalno gospodarstvo, ostaja neodgovorjeno. V pričujočem dokumentu se zato lotevamo problematike gradnje počitniških stanovanj, želimo pa tudi predstaviti ustrezne rešitve zanjo. Nadaljnje informacije o temi, ki se nanašajo na posamezen jezikovni prostor alpske regije, boste našli v drugih jezikovnih razlicicah dosjeja.

Več...

Čas viharjev v gorskih gozdovih

15.03.2008
Čas viharjev v gorskih gozdovih

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so veliko pozornosti zbudili štirje viharji, ki so pustošili v alpskih državah. Vivian in Wiebke sta divjala februarja 1990, Lothar in Martin decembra 1999. Posledice so bile uničujoče, nenavadno pa je bilo tudi dejstvo, da so si eden za drugim sledili v zelo kratkem času. Osnovno poročilo novega dosjeja, ki je izšlo samo v nemškem jeziku, prinaša pregled nad razsežnostmi in vzroki za škodo v gozdu, ki jo povzroči taka naravna ujma, kakor tudi nad ravnanjem s površinami, na katerih je besnel vihar, glede na različne interese rabe. Nadaljnje informacije o temi, ki se nanašajo na posamezen jezikovni prostor alpske regije, boste našli v drugih jezikovnih razlicicah dosjeja.

Več...

Mobilnost v prostem času

15.03.2008
Mobilnost v prostem času

Osnovno poročilo v dosjeju "Mobilnost v prostem času" predstavlja aktualne številčne podatke in dejstva o prostočasnem prometu. Vprašanja, ki se zastavljajo pri obravnavi tega področja, so naslednja: katere dejavnosti so osnovno gibalo, katera prometna sredstva se izbirajo, kakšna je primerjava med posameznimi državami, katere probleme prinaša s seboj promet v prostem času. V osrednjem delu novega prispevka so predstavljeni posamezni konkretni primeri trajnostne mobilnosti v prostočasnem prometu na območju Alp. Ključna področja so posebne ponudbe javnega prometa za prostočasne dejavnosti ter projekti trajnostnega prometa v turizmu. Delež prostočasnega prometa dosega v državah, kot so Avstrija, Nemčija ali Švica, že 50 do 60 odstotkov v strukturi celotnega prometa. Delež osebnega motornega prometa (OMP) znotraj prostočasnega prometa je v teh državah na zelo visoki ravni, saj znaša od 60 do 80 odstotkov. V prihodnje lahko pričakujemo nadaljnje povečevanje deleža te vrste prometa. Nadaljnje informacije o temi, ki se nanašajo na posamezen jezikovni prostor alpske regije, boste našli v drugih jezikovnih razlicicah dosjeja.

Več...

Vetrna energija v Alpah

15.03.2008
Vetrna energija v Alpah

Zaradi zaskrbljenosti, ki se je pojavila ob segrevanju ozraČja z vsemi njegovimi posledicami, katerega vzrok so v največji meri emisije CO2, ki se sproščajo pri izgorevanju fosilnih goriv, se je mnenje prebivalstva glede fosilnih goriv že pred časom spremenilo. Poleg tega je prišlo do sprememb tudi v gospodarstvu: zaradi padajočih cen nafte so imeli doslej obnovljivi viri energije kaj malo možnosti, da bi se uveljavili, a ponudba obnovljivih virov energije postaja v zadnjem času cenovno vedno ugodnejša Z vidika ekonomičnosti prednjači energija vetra. Trenutno so cene nafte visoke in vse kaže, da se bo tak razvoj nadaljeval tudi v prihodnje. Ne glede na izčrpanost virov pa nafta ne more biti tisti energent, na katerega lahko računamo v prihodnosti. Nadaljnje informacije o temi, ki se nanašajo na posamezen jezikovni prostor alpske regije, boste našli v drugih jezikovnih razlicicah dosjeja.

Več...

Vodna energija in Alpe

15.03.2008
Vodna energija in Alpe

Ali je električna energija, ki jo daje vodna energija, ekološko sprejemljiva? Vodna energija sodi k obnovljivim virom energije. Raba vodne energije ne povzroča emisij in nima škodljivih vplivov na naše podnebje. Poleg tega je tovrstna proizvodnja velikih koliČin energije stroškovno sorazmerno ugodna. Kaj bi še hoteli več? VeČ hočejo tisti, ki so okoljsko osveščeni, kajti posledica rabe vodne energije so velike hidrološke spremembe in grobi posegi v sisteme površinskih vodotokov. Priče smo lahko nepovratnemu uničenju celotnih naravnih ekosistemov in prav v Alpah je gradnja hidroelektrarn uničila že marsikatero naravno ali sonaravno krajino. Je torej električna energija, ki jo daje vodna energija, ekološka ali ne? Nadaljnje informacije o temi, ki se nanašajo na posamezen jezikovni prostor alpske regije, boste našli v drugih jezikovnih razlicicah dosjeja.

Več...

Energijsko učinkovite hiše na območju Alp

15.03.2008
Energijsko učinkovite hiše na območju Alp

Ali morda veste, koliko več potrošite za ogrevanje vaše hiše zaradi neučinkovito izkoriščene energije? Stroške si lahko občutno zmanjšate in poleg tega še uživate prijetno in zdravo življenje ter obilico sončne svetlobe med svojimi štirimi stenami. S pričujočim dosjejem vam lahko pri tem pomagamo: seznanili se boste z energijsko učinkovito gradnjo in sanacijo stavb, izvedeli boste za spodbude in informacije o uporabi domačega lesa kot gradbenega materiala in goriva. Poleg osnovnega dokumenta vsebuje dosje tudi opise številnih primerov vzorčnih projektov ter podatke o literaturi in prireditvah, prav tako pa vas bomo seznanjali z najnovejšimi dosežki na področju trajnostne gradnje na območju Alp. Dosje je rezultat projekta, ki ga je leta 2004 izvedla Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) po naročilu Kneževine Lihtenštajn. Nadaljnje informacije o temi, ki se nanašajo na posamezen jezikovni prostor alpske regije, boste našli v drugih jezikovnih razlicicah dosjeja.

Več...

Umetnem zasneževanju na območju Alp

15.03.2008
Umetnem zasneževanju na območju Alp

V Alpah je vedno več smučarskih prog, ki so opremljene s sistemi za umetno zasneževanje. Stališča, ki jih o tej problematiki zastopajo naravovarstveni in turistični krogi, si pogosto nasprotujejo. Poročilo, ki je sedaj na voljo v vseh štirih alpskih jezikih, vsebuje različna dejstva o zasneževanju tako z ekološkega kot tudi z ekonomskega vidika. Uvodnemu poglavju o začetkih in razvoju umetnega zasneževanja sledijo opis načina delovanja, navedbe o porabi naravnih virov zaradi snežnih topov, prikaz današnjega stanja v Alpah, raziskava stroškov in razprava o učinkih umetnega zasneževanja na okolje. Osnovni dokument zaključuje poglavje o podnebnih spremembah in nadaljnjih razvojnih možnostih zimskega turizma. Nadaljnje informacije o temi, ki se nanašajo na posamezen jezikovni prostor alpske regije, boste našli v drugih jezikovnih razlicicah dosjeja.

Več...

Ravnanje z vodo na območju Ženevskega jezera

15.03.2008
Ravnanje z vodo na območju Ženevskega jezera

Uvodnemu poglavju, ki na splošno opisuje Ženevsko jezero, sledi osnovno poročilo o socialnoekonomskem in naravnem okolju jezera ter njegovem zdravstvenem stanju. Poročilo obravnava tudi konkretnejše teme (čiščenje odpadnih voda, kmetijsko obremenjevanje voda). Zadnje poglavje je posvečeno odnosu javnosti do te problematike. Čisto in zdravo vodo v Ženevskem jezeru je mogoče ohraniti samo s skupnim upravljanjem čezmejnih nadzemnih in podzemnih voda, ki se stekajo v jezero. Da bi lahko ustrezno rešili problem onesnaževanja, je seveda poleg mednarodnega sodelovanja nujno potrebno tudi sodelovanje med politiko in gospodarstvom, industrijo in kmetijstvom, državnim in zasebnim sektorjem. Končno pa je tudi dolžnost širše javnosti, da se neposredno sooči z vprašanjem upravljanja voda ter tako pripomore k ohranitvi tega skupnega naravnega vira. Nadaljnje informacije o temi, ki se nanašajo na posamezen jezikovni prostor alpske regije, boste našli v drugih jezikovnih razlicicah dosjeja.

Več...

Ekološka omrežja na območju Alp

Ekološka omrežja na območju Alp

V pristopu k varstvu narave in vrst se v zadnjih letih dogajajo velike spremembe. Ohranjanje redkih habitatov namreč vse bolj nadomešča razumevanje in obravnavanje pokrajine kot celote. Nov pogled na varstvo narave je pripeljal do modela ekoloških omrežij, ki zavarovanim območjem omogočajo "pogled prek svojega plota". Osnovni dokument, ki razkriva ozadje dosjeja o ekoloških omrežjih, združuje krajše informacije o najpomembnejših inštrumentih, kot so konvencije, zakonodaja, pravni predpisi in programi, ki so v zvezi z ekološkimi omrežji na nacionalni ravni pa vse do globalne ravni. Posebni poudarek je na posodabljanju informacij z območja Alp. Poročilo tudi razkriva, zakaj so ekološka omrežja pomembna in kako delujejo. Več informacij o ekoloških omrežjih v različnih jezikih vam je na voljo na www.alpine-ecological-network.org v rubrikah novice, prireditve, information services (publikacije in povezave)

Več...