Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  
Navigacija

Primeri značilnih ukrepov na področju varstva podnebja

 • Kmetijstvo: namakanje, menjava kulturnih rastlin, vključno s kulturnimi rastlinami za proizvodnjo biogoriv, spremembe gojitvenih metod, sprememba načina upravljanja podjetij, diverzifikacija, klimatizacija živinorejskih obratov itd. 
 • Gozdarstvo: pogozdovanje/ponovno ogozdovanje, sprememba načina upravljanja gozdov, raba lesa kot gradbenega materiala in vira energije itd.
 • Upravljanje z vodami: vodna energija (novi in še učinkovitejši objekti za proizvodnjo električne energije iz vodne energije), ukrepi za zagotavljanje zadostne oskrbe z vodo (npr. podtalnica, zbiralniki, namakalni sistemi), varstvo proti visokim vodam (npr. prostorsko planiranje, strukturni ukrepi, sistemi ravnanja v izrednih razmerah) itd.
 • Varstvo pred naravnimi nesrečami: spremembe pri upravljanju z naravnimi nesrečami (vklj. s pristopi delovanja, ki so izraziteje usmerjeni v prihodnost), novi sistemi monitoringa, karte tveganja nastanka naravnih nesreč, preventivni in zaščitni ukrepi, mehanizmi tveganj-transferja (npr. zavarovanja) itd.
 • Varstvo narave: ukrepi za varstvo naravne in kulturne krajine v Alpah, ukrepi za spodbujanje biotske raznovrstnosti, ukrepi za ohranjanje varovalne funkcije alpskih ekosistemov (zlasti gozdov), ukrepi za uravnavanje agresivnih neofitov itd.
 • Oskrba z energijo: ukrepi varčevanja z energijo, energijska učinkovitost (npr. nove tehnologije), obnovljivi viri energije (energija brez ogljika: sončna, vetrna in vodna energija, geotermija ter CO2-nevtralni vir energije: bioenergija = energija iz biomase), politični predpisi (npr. dajatve na CO2/ emisije/ porabo energije) itd.
 • Zgradbe in naselja: nove tehnologije (npr. učinkovitejši sistemi ogrevanja in hlajenja, izolacija), pravna dejanja (npr. sprememba gradbenih predpisov), spodbude za gradnjo nizkoenergijskih hiš itd.
 • Promet in mobilnost: nova infrastruktura (npr. nove železniške proge), nove oblike ponudbe v javnem prometu (npr. avtobusne storitve ali zbirni taksiji), spodbude za večjo rabo sredstev javnega prometa, inovativni koncepti mobilnosti, zagotavljanje podpore novih tehnologij (npr. hibridna vozila) itd.
 • Turizem: tehnični ukrepi (npr. umetno zasneževanje), strateški ukrepi (npr. sodelovanje, diverzifikacija, razvoj inovativnih proizvodov za zmanjševanje odvisnosti od snega), CO2 nevtralna počitniška območja itd.
 • Prostorsko planiranje: trajnostni koncepti, ki vključujejo tudi morebitne posledice podnebnih sprememb itd.
 • Izobraževanje: projekti za mlade, kampanje ozaveščanja za izbrane ciljne skupine ali širšo javnost (npr. ureditev učne poti o podnebnih spremembah), krepitev usposobljenosti /capacity building (npr. izobraževalni tečaji in seminarji na temo učinkovitejše rabe energije) itd.