Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

JeloviZA

10.10.2022
JeloviZA - Za izboljšanje stanja ekosistemov in ohranjanje kvalifikacijskih vrst na območju Natura 2000 na Jelovici ter priprava modela upravljanja, ki v odločevalskih procesih upošteva ekosistemske storitve.
Image caption:
Slovenski partnerji v projektu JeloviZA so v avstrijskem Narodnem parku Visoke Ture iskali ideje za lastno delovanje in se seznanili z dobrimi praksami parka. © Samo Khan

Območje Jelovice predstavlja pomembno območje ohranjene narave v Sloveniji in predstavlja dragocene habitate na Območju Natura 2000 (9 varovanih vrst ptic, ilirski bukovi gozdovi, gorska travišča, metulji, naravna rezervata Barje Ledine in Za Blatom in druge naravne danosti (jame, brezna, vrtače, drugi kraški pojavi). Žal pa so območje zaradi posledic podnebnih sprememb v zadnjih 10-ih letih prizadele številne naravne ujme (vetrolom, snegolom, žledolom), ki so ustvarile pogoje za namnožitev podlubnikov in s tem še povečale ranljivost tega območja.

Izhodišča projekta so bila oblikovana marca 2021, ko se je na posvetu zbralo kar 22 predstavnikov iz strokovne in javne sfere (župani občin, predstavniki Zavoda za turizem, Zavoda za gozdove, Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Zavoda za varstvo kulturne dediščine, CIPRA, razvojne agencije in ostali). Strinjali smo se, da je potreben celovit pristop k prihodnjem razvoju območja Jelovice in da je potrebno zanj postopati odgovorno, preudarno, daljnovidno in trajnostno.

Jelovica leži na območju petih občin (Železniki, Kranj, Radovljica, Bled, Bohinj) in je tudi sicer območje, v katerem so na enem mestu združeni številni deležniki, zato je toliko pomembnejše, da želimo s projektom s participativnim pristopom sooblikovati Model upravljanja območja Jelovice in bomo v ta namen popisali vse štiri (4) tipe ekosistemskih storitev.

Zloženko JeloviZA si oglej TUKAJ.

Projektni partnerji:

CIPRA Slovenija (Vodilni partner), Zavod za varstvo narave (OE Kranj), Zavod za gozdove (OE Bled), Razvojna agencija Sora d.o.o., Občina Železniki, CIPRA International

Glavne projektne aktivnosti:

 • Obnova poškodovanega in ogolelega gozda z zasaditvijo  prilagojenih drevesnih vrst in varstvo habitatnih dreves
 • Participativna priprava Modela upravljanja območja Jelovica
 • Aktivnosti za deležnike, kot so prenos dobrih praks, izobraževanja, pogovori in delavnice, s katerimi bomo dosegli boljšo usposobljenost in strokovnost za upravljanje ekosistemov
 • Popis vrst divji petelin, gozdni jereb in triprsti detel
 • Namestitev števcev za pridobitev podatkov o obremenjenosti prostora (št. obiskovalcev, prometa, izvajanje rekreacijskih dejavnosti ) in priprava ocene obremenjenosti prostora
 • Popis in vrednotenje ekosistemskih storitev na celotnem območju
 • Obnova gnezdilnic za kozače
 • Ozaveščanje in komunikacija z namenom ohranitve območja

Ključni rezultati projekta:

 • obnova ekosistemov
 • analiza stanja habitatov in kvalifikacijskih vrst na Jelovici
 • participativna priprava Modela upravljanja
 • ogled dobrih praks
 • vrednotenje ekosistemskih storitev
 • conacija območja
 • ozaveščanje in strokovno usposabljanje
 • izvedba komunikacijskih kampanj

Glavni cilj projekta je omogočiti participativno pripravo Modela upravljanja Jelovice s sanacijo gozda, opolnomočenjem in izobraževanjem ter s tem prispevati k večji podnebni odpornosti Jelovice.

Ciljne skupine projekta so:

predstavniki lokalnih skupnosti občin, lovci, gozdarji, naravovarstveniki, zaposleni v turizmu, zaposleni na Zavodu za varstvo kulturne dediščine, upravljalci gospodarsko-javne infrastructure, lastniki gozdov, lokalno prebivalstvo, ponudniki javno-zdravstvenih storitev, zaposleni v kulturnih ustanovah

Potek:

01.05.2022 – 30.04.2024

Finančna podpora operacije:

Projekt JeloviZA sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP v višini 1.143.298,04 EUR.
https://www.norwaygrants.si/

Več informacij:

www.ra-sora.si/projekt/jeloviza (sl)

Image caption:
Image caption:

Kontaktna oseba

Kristina Stakne, vodja projekta, CIPRA Slovenia: 041 256 940,

 

Marion Ebster, vodja projekta, CIPRA International: +423 237 53 53,

 

Finančna

Image caption:

Druge informacije