Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Dejavnosti CIPRE

Projekti o biotski raznovrstnosti in pokrajini

SPARE – alpske reke kot življenjske žile družbe

(c) Heinz Heiss

Kakšno je stanje alpskih rek? Kako lahko prepričamo pristojne in druge zainteresirane, da se zavežejo k celovitemu upravljanju vodotokov? Na ta in mnoga druga vprašanja želi odgovoriti projekt SPARE. Pri projektu je za področje komunikacije zadolžena CIPRA. Več

AlpES

Ekosistemi in njihove storitve segajo prek državnih meja, zato je za njihovo zaščito v spreminjajočih se okvirnih pogojih, trajnostno rabo, upravljanje in preprečevanje tveganj potreben transnacionalen pristop. Da bodo ciljne skupine projekta AlpES, tj. javne institucije, oblikovalce politik, nevladne organizacije, raziskovalce in gospodarske deležnike, pri tem lahko delovale skupaj, morajo izhajati iz skupnega razumevanja ekosistemskih storitev, primerljivih informacij o njihovem stanju ter podpore pri umestitvi tega koncepta v lastno delovanje. Več

speciAlps

Cilj projekta speciAlps je prepoznavanje naravnih bogastev ter njihovo ohranjanje in vrednotenje. Projekt želi spodbujati regije h krepitvi naravne pestrosti alpskega prostora na medobčinski ravni in omogočiti doživljanje narave kot vsakodnevno izkušnjo. V okviru izvajanja projekta bodo v štirih pilotnih regijah oblikovane ekipe, ki bodo delovale na področju naravne pestrosti. Več

Zeleni pas Dolina Alpskega Rena

(c) Frank Schultze/Zeitenspiegel

Če čezmejno sodelovanje ni uspešno, potem tudi finančno zelo zahtevni naravovarstveni ukrepi niso smiselni in učinkoviti. K izboljšanju razmer na tem območju veliko prispeva projekt Zeleni pas doline Alpskega Rena, v okviru katerega so se švicarska kantona St. Gallen in Graubünden, avstrijska zvezna dežela Vorarlberg in Kneževina Lihtenštajn dogovorili, kako bodo svoje ukrepe usklajevali in jih učinkovito izvajali tudi na čezmejni ravni. Da lahko že majhne spremembe vplivajo na izboljšanje ekološjega stanja okolja ponazarja CIPRA s primerom ponovne povezave Tentschagrabna v Lihtenštajnu z Binnenkanalom. Več

Platforma za ekološko povezanost

Vprašanje povezovanja naravnih habitatov v Alpah ima danes osrednjo vlogo pri uresničevanju naravovarstvenih ciljev v okviru Alpske konvencije. Da bi spodbudila skupno delovanje pri vzpostavljanju vsealpske ekološke mreže, je Alpska konvencija leta 2007 ustanovila platformo za ekološko povezanost. Platforma, katere cilj je med seboj spojiti zavarovana območja in povezovalne elemente na vsealpski in čezmejni ravni, zagotavlja alpskim državam okvir za izmenjavo izkušenj ter skupno izdelavo metodoloških pristopov in ukrepov in njihovo medsebojno usklajevanje. CIPRA sodeluje v dejavnostih platforme tako na strateški kot tudi operativni ravni. Več

dynalp-nature

Narava se ne ozira na občinske ali državne meje, zato jo moramo varovati skupaj. V okviru štirih projektov sodelovanja si tako občine, članice mreže alpskih občin, izmenjujejo informacije in stališča ter izkušnje o usmerjanju in spremljanju obiskovalcev, zelenih površinah velike ekološke vrednosti znotraj poselitvenih območij, mokriščih in trženju proizvodov domačih regij. Program dynAlp-nature bo spodbujal inovativne ideje, ki jih bo mogoče prenesti tudi v druga okolja in katerih namen je tako oblikovanje naravnih prostorov kakor tudi ohranjanje in ustvarjanje biotske raznovrstnosti. CIPRA je zasnovala program dynAlp-nature in je pristojna za upravljanje projekta. Več

recharge.green

Alpe predstavljajo velik potencial za pridobivanje energije iz obnovljivih virov. S tem lahko pomembno prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb. Povečanje izrabe obnovljivih virov energije palahko vodi k povečevanju pritiskov na naravo. Kakšen je lahko vpliv takšnih sprememb na habitate živali in rastlin? Kako učinkujejo spremembe na rabo prostora in kakovost tal? Koliko energije iz obnovljivih virov sploh lahko trajnostno pridobivamo? Projekt recharge.green poskuša najti odgovore na ta vprašanja. CIPRA je bila ena izmed vodilnih organizacij pri pripravi projekta recharge.green. V projektu je bila odgovorna za delo z javnostjo, organizacijo konference ob preteku polovice trajanja projekta ter organizacijo zaključne konference. Več

greenAlps

Alpe so območje z izredno bogato in učinkovito biotsko raznovrstnostjo. To potrjujejo številne raziskave, iz katerih pa izhaja tudi to, kaj bi morali storiti, da bi tako raznovrstnost zavarovali in jo spodbujali. Kljub temu pa tako politika kot izvajalci teh spoznanj še vedno ne upoštevajo povsod – in to je točka, kjer se začne greenAlps. Gre za projekt, ki je raziskoval in analiziral rezultate, dosežene v tekočih in že končanih evropskih projektih, jih obdeloval ter zagotavljal njihovo dostopnost za ključne deležnike na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. Namen projekta je bil izboljšati okvirne pogoje za uveljavitev trajnostne in učinkovite evropske okoljske politike varstva in ohranjanja narave na območju Alp. Več

Čas je za skalnega puščavarja in močerada

(c) Michael Kettner

Kaj storiti, da se bo biotska raznovrstnost v Alpah ohranila? CIPRA odgovarja na to vprašanje v svojem kratkem filmu z naslovom "Za skalnega puščavarja in močerada. Kako alpske občine povezujemo življenjske prostore". Več

Iniciativa za ekološki kontinuum

Vizija je naslednja: čisto vseeno je, ali gre za ris ali tamarisko – stanje ohranjenosti vseh živalskih in rastlinskih vrst, ki predstavljajo pestro alpsko naravo, je ugodno, njihovi habitati so med seboj povezani. To je cilj „ekološkega kontinuuma“, za katerega se zavzemajo Mreža zavarovanih območij v Alpah (ALPARC), CIPRA in Mednarodni znanstveni odbor za raziskovanje Alp (ISCAR). Trije partnerji v okviru Iniciative za ekološki kontinuum so neodvisni od časovnega izvajanja projekta in političnih odločitev. Predvsem s finančno podporo Sklada za naravo MAVA so od leta 2007 delovali zlasti na treh področjih: uvajali, spodbujali in spremljali so dejavnosti, posredovali so strokovno znanje in izkušnje ter ozaveščali javnost. Več

ECONNECT

Cilji projekta ECONNECT, ki se je začel izvajati leta 2008, so bili varstvo, ohranitev in ponovna vzpostavitev ekoloških povezav v Alpah. V ta namen so bile izbrane pilotne regije, izdelan je bil vsealpski metodološki koncept. Več

alpMonitor

Kontaktni naslov

Martha Dunbar
CIPRA International
Vodja projektov biotska raznovrstnost & krajina

T: +423 237 53 53